Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ”Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle” syftar till att ta fram lösningar där samhällets organiska restprodukter kan omvandlas till kvalitetssäkrad biokol utan kadmium. Biokolet är ett potent jordförbättringsmedel som kan användas för att bl.a. stärka växtligheten i våra städer. Användandet av biokol medför också att koldioxidhalten i atmosfären minskar. I initieringsfasen har målen uppnåtts att marknaden analyserats, hinder & möjligheter kartlagts och en projektgrupp för det fortsatta arbetet formerats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet ”Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle” kommer leda till att organiska restprodukter kan omvandlas till användbar biokol, fritt från föroreningar. Detta skapar nya möjligheter att minska vår klimatpåverkan och gör att många gröna lösningar kan få bättre marknadsmöjligheter. Förutom en bättre miljö skapar det också lokala arbetstillfällen. Resultatet av initieringssteget är att en projektgrupp formats som täcker hela biokolets värdekedja och som tillsammans kan testa och utveckla biokol, biokolsproduktionen och affärsmodellerna.

Upplägg och genomförande

Initieringsfasen av projektet ”Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle” har genomförts under maj 2017 till januari 2018. Under projekttiden har underlag samlats in och bearbetats. Nya partners har knutits till projektet för att kunna genomföra nästa steg: att testa och utveckla metoder och material för produktion av kvalitetssäkrad biokol från organiska restprodukter samt att använda biokolet i olika applikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01316

Statistik för sidan