Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bioflygbränslen från skogsråvara

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 495 992 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en lösning för ett hållbart flygande, specifikt produktion av bioflygbränsle ur restprodukter från skogsindustrin. De innehållsmässiga målen för projektet har i stort nåtts, t.ex. genom identifiering av lovande teknik och möjligheter att demonstrera denna samt arbete med affärsmodeller, men det uttalade syftet att direkt i anslutning till den avslutade projektfasen initiera fortsatt arbete mot praktisk realisering av teknikdemonstrationen har ej uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Följande resultatmål har uppnåtts: 1. Identifierat de mest lovande teknikerna, inklusive kostnader och prestanda 2. Identifierat produkkvalitetskrav och behov av produktcertifiering 3. Ta fram en preliminär affärsmodel för införande av bioflygbränslen 4. God kännedom om relevanta offentliga och kommersiella initiativ. 5. Identifierat möjligheter att demonstrera tekniken inkl. lokalisering och kostnader Följande resultatmål har ej till fullo uppnåtts: 6. Knutit relevanta aktörer till konsortiet samt utformat utkast till avtal 7. Preliminär ansökan UDI steg 2 framtagen

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i fem arbetspaket (AP): 1. Råvaror och produktionsteknik 2. Hållbarhet och certifiering 3. Affärsmodeller 4. Omvärldsanalys och syntes 5. Förbereda nästa steg Arbete i AP1-4 har i stort gått enligt plan baserat på information som samlats in genom en stor mängd kontakter med relevanta aktörer samt interna kunskaper. Den del av AP5 som rör konsortiebyggande har inte gått planenligt, eftersom vissa aktörer i värdekedjan i dagsläget inte ser en tydlig affärsmodell. Eventuellt hade en tidigare och djupare kommunikation med dessa från vår sida kunna hjälpa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01228

Statistik för sidan