Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler

Diarienummer 2018-03995
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövning steg 1 - 2018

Syfte och mål

Syftet med detta hypotesprövningsprojekt är att utvärdera möjligheten att använda lignin, tanniner och cellulosa från bark för att producera av biobaserade miljövänliga lim, fri från formaldehyd, fenol och isocyanater, för plywood produktion. Målet med viBRANt är att skapa en integrerad och hållbar process som syftar till en effektiv extraktions- och fraktioneringsmetod av bark från barrved och undersöka möjligheten att använda de erhållna lignin-, tannin- och cellulosafraktionerna för utveckling av biobaserade lim för plywood tillverkning.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten av viBRANt är: - En ny värdekedja för barrvedsbark för produktion av biobaserat lim för plywood tillverkning med låg miljöpåverkan - Etablering av en ny processteknik för uppgradering av bark till produkter med högt mervärde som kan möjliggöra nya marknadsapplikationer - Demonstrera den tekniska genomförbarheten och egenskaperna för lignin, tannin och cellulosabaserade lim för att ersätta fenolformaldehydharts i vissa tillämpningar - Ett hållbart produktionskoncept med låg miljöpåverkan som möjliggör valorisering av barrvedsbark

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under 6 månader och leds av Ulrika Rova från Luleå tekniska universitet. I projektet ingår partners med kompetens inom skogsbruk (Sveaskog), förbehandling och fraktionering av biomassa (Luleå tekniksa universitet), biokomposit och polymer framställning (Borås Universitet och RISE SICOMP), samt en förpackningsleverantör (Nefab).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.