Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BibCap II; Vidareuppbyggnad vid KTH-biblioteket av bibliometrisk kapacitet

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH biblioteket
Bidrag från Vinnova 653 650 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet BibCap II har syftat till att ytterligare vidareutveckla de bibliometriska analyserna som utförs vid KTH-biblioteket (KTHB), samt leverera strategiska beslutsunderlag som kan komma KTH och Vinnova till nytta. Mycket fokus har legat på jämförande analyser mellan länder och organisationer, där de analyseras utifrån detaljerade ämnesområden, men även analyser av sampubliceringsnätverken för vissa företag. Ett mål har även varit att knyta starkare kontakter med andra bibliometriska miljöer, för utbyte kring metoder och datakällor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till analyser på flera nivåer, samt nya rutiner för att ta fram dataunderlag. Detta innefattar sammanställningar av lärosätens position i strategiska forskningsområden, dynamiken i företags publiceringsnätverk över tid, samt analys av hur ämnesprofilerna för tekniska lärosäten skiljer sig åt. Arbetet med att tillgängliggöra bibliometriska data har fortsatt, men har inte kommit så långt som planerat. Samarbete med ett annat Vinnova-finansierat projekt (MUM) har utretts, och kommer leda till en ny tjänst för att förena perspektiv på forskningsutvärdering.

Upplägg och genomförande

BibCap II har genomförts i samarbete mellan KTHBs bibliometriska grupp, strategiskt centrala personer på KTH samt Vinnova, där alla parter deltagit i styrgruppen. Det praktiska bibliometriska arbetet har främst utförts vid KTHB, tillsammans med analytiker på Vinnova, men frågeställningar har kommit från både Vinnova och KTH. Vissa delprojekt genomfördes över hela projekttidens, men andra leveranser har riktats mot strategiskt intressanta områden som dykt upp under projektets gång. KTHBs bibliometrigrupp har även deltagit vid STI-konferensen som hölls vid CWTS i Leiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2018

Diarienummer 2018-02683

Statistik för sidan