BibCap II; Vidareuppbyggnad vid KTH-biblioteket av bibliometrisk kapacitet

Diarienummer 2018-02683
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH biblioteket
Bidrag från Vinnova 824 277 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan Vinnova och KTH kring uppbyggnaden av bibliometrisk analyskapacitet. Målet är att kunna leverera bibliometriska data och analyser där ämnen och organisationer kan jämföras i ett internationellt perspektiv. Detta innefattar t.ex. att utveckla verktyg för att på detaljerad ämnesnivå kunna undersöka hur organisationer är positionerade över tid, samt hur de samarbetar i både inom och utanför akademin. Inom ramen för projektet så ska både specifika tillämpade analyser göras, samt infrastrukturell utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas både leda till utveckling av den bibliometriska infrastrukturen på KTHB samt fördjupade analyser som är av speciellt intresse för Vinnova och KTH. Mer specifikt så ska projektet leda till bättre förståelse och tillämpning av klustringsmetodiken som tidigare implementerats inom BibCap, mer effektivt sammankopplad bibliometrisk information samt analyser av hur svensk forskning står sig inom industri- och samhällsrelevanta områden, identifierade genom graden av sampublicering med företag samt finansieringskällor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras av bibliometrigruppen vid KTHs bibliotek, i samarbete med analytiker på Vinnova samt en bredare arbetsgrupp på KTH. Inriktning på projektet bestäms av en gemensam styrgrupp, bestående av representanter från både KTH och Vinnova. Inom ramen för projektes styrgrupp så planeras även ingående diskussioner mellan KTH och Vinnova om den långsiktiga inriktningen och omfattningen av samarbetet, inför en tänkt fortsättning på detta projekt. För att skapa en mer flexibel struktur så planeras projektet halvårsvis med rullande kvartalsvis avstämning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.