Beyond conventional product development of castings properties predictions for efficient design CastDesign

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 4 900 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbättra de termomekaniska utmattningsegenskaperna (TMF) hos gjutjärnskomponenter. Målet var att förstå hur Mo och alternativa legeringsämnen inverkar på stelning och mikrostrukturbildning inklusive defekter för att i största möjliga mån kunna utnyttja de positiva effekterna av Mo-legering. Inledningsvis i projektet studerades såväl gråjärn som kompaktgrafitjärn, men det sistnämnda utelämnades fortsättningsvis för att få en mer ingående förståelse av legeringsämnenas påverkan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ökad förståelse för legeringssammansättningens inverkan på stelningsförloppet och därmed på egenskaperna. Legering med Nb och/eller Mo förbättrar de mekaniska egenskaperna oavsett kylhastighet. TMF-provning med laster representativa för kritiska punkter i gråjärnscylinderhuvuden visade att ökad kylningshastighet är en viktigare faktor än ökat legeringsinnehåll för att nå förbättrade egenskaper. Slutligen har modeller tagits fram för att prediktera mekaniska egenskaper utifrån studerade legeringsämnen.

Upplägg och genomförande

Avbrutna stelningsexperiment och ett stort antal gjutförsök utfördes för att studera effekten av Mo och alternativa legeringsämnen på den bildade mikrostrukturen och därmed på draghållfasthet och termisk utmattning. Resultaten verifierades genom en demonstrator i form av ett cylinderhuvud. Från resultaten har modeller som beskriver sambandet mellan legeringselement och prestanda tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03303

Statistik för sidan