Bevakning och spridning av information om kollektivtransportforskning

Diarienummer 2012-02240
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Bibliotek och informationscenter
Bidrag från Vinnova 268 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det yttersta syftet var att hjälpa kollektivtrafikens alla aktörer med omvärldsbevakningen av forskning. Konkret skapades en webbplats - ´KUFF - Kollektivtrafik - Utveckling, Forskning, Försök´. Där finns en litteraturdatabas, en databas över pågående forskningsprojekt (finansierade av VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten), ett urval av internationella pågående forskningsprojekt, ett urval av främst europeiska goda exempel, en länksamling och en databas över kommande konferenser samt ett embryo till databas över svenska goda exempel från försöksverksamheter.

Resultat och förväntade effekter

Det finns idag ett glapp mellan akademin/forskarvärlden och kollektivtrafikens övriga intressenter. Projektet fokuserade på en aspekt: information om forskningsprojekt och att föra ut forskningens resultat till branschen men också att föra in mer tillämpad forskning till kollektivtrafikens forskningsmiljöer. Effekterna av sådana här informationsinitiativ kan knappast nås under projekttidens gång. Förhoppningar finns dock om fortsatt drift och en samordning med K2 - Sveriges nya nationella forskningscentrum för kollektivtrafik.

Upplägg och genomförande

Webbplatsen ´KUFF - Kollektivtrafik - Utveckling, Forskning, Försök´ har delvis en grund i de databaser som VTI:s Bibliotek och Informationscenter (BIC) sedan länge drivit på webbplatsen http://www.transguide.org. Fokus har dock varit mer på pågående forskning och de försök som kan tjäna som exempel och inspiration. Under uppbyggnaden har kontakter tagits med branschföreträdare - tyvärr i mindre omfattning än önskvärt på grund av tidsbrist.

Externa länkar

´KUFF - Kollektivtrafik, Utveckling, Forskning, Försök´ är en del av Transguide - transportforskningens portal.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.