Behörighetshantering för ökade vinstmarginaler

Diarienummer
Koordinator FLEXEUROPE AB - FLEXEUROPE, Stockholm
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Måluppfyllelsen i projektet får anses ha varit god. Ett färdigt formaliserat projektupplägg och koncept finns för att möta marknaden, inkluderande metoder för riskanalyser, integrationsadaptrar mot ERP-system, regeldatabas med tillhörande process, process för kontinuerlig riskanalys samt en komplett, körbar, process för beslutsfattare inom behörighetshantering. Teser kring marginalpåverkande faktorer har bekräftats och konkretiserats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett färdigt koncept för leverans till kunder som bedriver försäljning av fasta artiklar, vilket är i enlighet med det förväntade resultatet. Flexeurope har redan erhållit beställningar på konceptet och kommer under december genomföra de första leveranserna inom detta område. Vi har mött ett stort intresse från marknaden och målsättningen är att utöka verksamheten med detta affärsområde, och till detta område anställa 3 personer. Ett intresse har även visats från de större affärssystemleverantörerna.

Upplägg och genomförande

För projektet har en fokusgrupp bildats med representanter från ett 10-tal svenska företag. Genom semi-strukturerade intervjuer har deras nuläge analyserats. Inom ramen för projektet har även en fallstudie ingått vid införande av process för behörighetshantering kopplat till riskanalys. Vi har valt en kvalitativ ansats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.