Behandling av typ 2 diabetes genom återställning av betacellsfunktion

Diarienummer 2018-01000
Koordinator Abarceo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Typ 2 diabetes (T2D) växer lavinartat. Befintlig behandling kan inte förhindra sjukdomsprogression över längre sikt. Abarceo Pharma ämnar utveckla behandling av T2D som är sjukdomsmodifierande, dvs kan stoppa eller reversera T2D och som även kan ha effekter på diabeteskomplikationer. Behandlingen går ut på oral behandling med en identifierad småmolekyl som skall ges i tidiga stadier av diabetes (upp till två år efter sjukdomsdebut) när sjukdomen fortfarande är reversibel. På längre sikt skulle även personer med prediabetes behandlas för att förhindra uppkomst av diabetes.

Förväntade effekter och resultat

Vi har i tidigare studier visat att vår substans kan reversera diabetes i pankreatiska öar isolerade från avlidna donatorer med typ 2 diabetes och att diabetesuppkomst kan förhindras i en musmodell. Vi ämnar nu undersöka effekter av läkemedelsbehandling även efter sjukdomsdebut i samma musmodell. De läkemedelsbolag som kontaktats har uttryckt intresse av att samarbeta. Abarceo Pharmas förhandlingsposition skulle stärkas om vi kunde demonstrera effekter av vår substans senare i sjukdomsförloppet av ett oberoende CRO-företag.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ämnar kontraktera antingen GUBRA eller Charles River för att utföra in vivo försöken. Db/db möss (industriell standardmodell för typ 2 diabetes) kommer att ges vår substans när hyperglykemi redan är manifest (vid ca 7-8 veckors ålder). Parallellt kommer man även att ge antikroppsbehandling riktad mot målmolekylen för att undersöka huruvida antikroppsbehandling kan ha mer långvariga effekter än en småmolekyl.

Externa länkar

websida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.