Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avgasanalys vid vakuumavgasning av stål

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt har varit att undersöka möjligheterna att genom analys av svavel/kväve/väte-halterna i avgasen i realtid övervaka halterna av motsvarande element i stålet under rening. Projektet har visat att mätmetoder som masspektrometri och LIBS är relevanta för realtidsanalys av avgaser från vakuumreningsprocesser i stålindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med fortsatt utveckling finns goda möjligheter att realisera en industriellt relevant analysmetod för realtidsövervakning av svavel/kväve/väte-halterna i stål under reningsprocesser. Det skulle i så fall kunna ge bättre kunskap om den kritiska reningsprocessen, förutsättningar för att aktivt styra till exempel processtid och argonflöde, säkerställa att S/N/H-nivåerna är jämna och förutsägbara i smälta efter smälta, samt minimera riskerna att avsluta reningen med ett stål som behöver ytterligare kemisk justering för att nå sin slutprestanda.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit en teoretisk och praktisk förstudie där några olika metoder att mäta gasinnehåll har testats i reell process i ett stålverk. Projektet har drivits i samverkan mellan fyra stålindustrier och tre forskningsutförare samt Jernkontoret. Processen hos ett av stålverken har tekniskt legat i fokus men relevansen för de övriga stålverkens processer har varit en fråga som analyserats. Upplägget har fungerat bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02529

Statistik för sidan