Automatisk identifikation av process- och givarfel

Diarienummer 2016-03439
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 403 200 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Syfte och mål

Projektet har utvärderat och validerat metoder för feldetektion på processdata för automatiskt identifiering av process- och givarfel samt tagit fram ett förslag på hur ett flexibelt mjukvaruramverk bör utformas för att möjliggöra en iterativ process för utveckling och utvärdering av feldetektionsmetoder i fullskala. I projektet undersöktes även vad som är tillgängligt på marknaden idag inom feldetektion och diagnostik.

Resultat och förväntade effekter

Denna genomförbarhetsstudie har gett förutsättningar att utveckla konceptet till ett implementerbart system hos svensk processindustri, vilket ger möjlighet att identifiera processavvikelser och givarfel. Den har också visat var mer utveckling krävs för att slå igenom på stor bredd i industrin samt vad som finns tillgängligt idag. I framtiden kan detta bidra till att minska oförutsedda produktionsstopp som nu orsakar stora kostnader i processindustrin i form av utebliven produktion och reparationer. Till detta kommer även miljöpåverkan samt påverkan på lokalsamhället.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med projektets industriella parter sammanställdes och analyserades data från den pågående produktionen. Befintliga och nya feldiagnostikmetoder testades och uppdateras baserat på dessa data. Parallellt med detta tog vi fram ett förslag på mjukvaruramverk för feldetektion. Resultaten från projektet har spridits internt hos de deltagande organisationerna samt genom närvaro vid PiiA Summit 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.