Automatisering prefab-tillverkning av flerfamiljshus byggd med energibalkar.

Diarienummer 2014-06094
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 170 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Det övergripande syftet inom området industrirobotik är att ta fram produkter, lösningar, koncept, applikationer för att öka konkurrenskraften hos den tillverkande industrin, ffa hos små- och medelstora företag. I detta projekt fokuserade vi på hur man kan effektivisera trähustillverkningen, och mer specifikt hur man kan robotisera det momentet där man sammanfogar energibalkar. Målet med projektet var att ta fram ett koncept som bevisade att detta var möjligt, vilket också gjordes, detta i form av kartläggning,simulering och utveckling av det mest komplexa verktyget.

Resultat och förväntade effekter

Processkartläggning,simulering av helt system, ett fysiskt verktyg testad i robotcell. Grönbo AB går nu vidare att konstruera system för att direkt från beställning skapa monteringsschema för robotsystemet för en ökad kundanpassning. På sikt förväntas att Grönbo investerar i robotlösningen, och därmed ökar sin konkurrenskraft. Detta koncept förväntas spridas och appliceras hos fler SMFs inom denna bransch, som har samma behov. Dessutom ser vi att robotisering av detta moment i trähustillverkningen, har en mycket positiv påverkan på arbetsmiljö, då t.ex tunga lyft elimineras.

Upplägg och genomförande

Processbeskrivning, uppdelning av delprojekt, val av kritisk teknisk del, konstruktion av den samma plus simulering. Processbeskrivningen gjordes tillsammans med Gönbo genom både kartläggning av den manuella befintliga processen och kravställning om framtidens behov. Därefter följde en visuell beskrivning genom en simulering av systemet, parallellt med detta gjordes en utredning av vilka robotverktyg som behövdes. Det mest komplexa verktyget konstruerades, tillverkades och testades i en fysisk robotcell för ihop montering av energibalkar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.