Automatiserad analys av elkvalitetsmätningar med hjälp av kraftfull mönsterigenkänningsteknik

Diarienummer 2015-06543
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 197 771 kronor
Projektets löptid januari 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility of individuals for innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att tillföra Metrum ny kunskap inom området artificiell intelligens (AI) och mönsterigenkänning. Målet var att Metrum under 2017 utvecklar en första produkt där mjukvara för automatisk detektion och analys av elkvalitetsavvikelser baserat på mönsterigenkänning ingår som en viktig del. Den manuella analysen av mätdata ersätts av den nya och robustare metod, baserad på mönsterigenkänning, som utvecklats i detta projekt. Måluppfyllelsen i projektet är god då Metrum avser lansera en första produkt under 2017 baserat på resultaten från detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Genom detta projekt har Metrum fått betydande nya kunskaper inom AI och mönsterigenkänning som resulterat i en ny mjukvara som ersätter den manuella analysen av elkvalitetsavvikelser med en automatiserad analys baserad på mönsterigenkänning. De förväntade effekterna av detta är tillförlitligare resultat och värdefull tid frigörs som kan användas andra arbetsuppgifter. Detta ger ett ökat mervärde för kunden och samtidigt stärks Metrums konkurrenskraft påtagligt. Därutöver har ett långsiktigt samarbete etablerats mellan Högskolan i Borås och Metrum som gynnar båda parter.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med aktiviteter som gav Metrums medarbetare kunskaper i AI som sedan har används för att ersätta manuell analys av mätdata. Därefter startade utvecklingsarbetet med att först utveckla en generell utvecklingsplattform i programspråket Python. Denna användes sedan för att utveckla den slutgiltiga mjukvaran, vilken uppvisar en mycket hög noggrannhet. Projektet avslutades med att en vetenskaplig artikel författades som beskriver projektresultaten och som presenterades vid Metrums internationella säljkonferens i maj 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.