Automatic Reasoning and Knowledge Integration in Intelligent Systems (ARKTIS)

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för forskningen som genomförts i projekt har varit att utforska möjligheterna att integrera tekniker för kunskapsbearbetning som är vanliga inom robotik i beslutsstödssystem för civila och/eller militära tillämpningar. Exempel på tekniker och metoder som behandlats i projektet är Bayesiansk statistik, olika typer av data mining och Deep Learning. Flera konkreta tillämpningar inom området beslutsstödssystem har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektledaren har tack vare stipendiet från VINNOVA kunnat meritera sig både akademiskt och på andra sätt, bl.a. genom en omfattande ledarskapsutbildning. Det är troligt att den långsiktigt positiva effekten av detta för projektledarens räkning kommer att vara betydande. Projektet har också gagnat FOI, inte bara genom projektledarens stärkta meriter utan även genom att resultat från de exjobb som projektledaren handlett tillsammans med kollegor på KTH kunnat utnyttjas direkt i på FOI pågående verksamhet. Fler gemensamma examensarbeten förväntas genomföras.

Upplägg och genomförande

Under projektets ARKTIS genomförande har projektledaren delat sin tid mellan FOI och Centrum för Autonoma System (CAS) på KTH. På FOI har projektledaren dels bedrivit forskning inom informationshantering och datafusion, dels lett forskningsprojekt gentemot EU och FMV. även på KTH har projektledaren bedrivit forskning inom informationshantering, men då med betydligt större möjlighet att själv välja vilka problemställningar som ska behandlas. Ett resultat av detta är att projektledaren har breddat sitt kompetensområde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03487

Statistik för sidan