Automatic Reasoning and Knowledge Integration in Intelligent Systems (ARKTIS)

Reference number
Coordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 2 400 000
Project duration December 2011 - January 2016
Status Completed

Purpose and goal

Målet för forskningen som genomförts i projekt har varit att utforska möjligheterna att integrera tekniker för kunskapsbearbetning som är vanliga inom robotik i beslutsstödssystem för civila och/eller militära tillämpningar. Exempel på tekniker och metoder som behandlats i projektet är Bayesiansk statistik, olika typer av data mining och Deep Learning. Flera konkreta tillämpningar inom området beslutsstödssystem har identifierats.

Results and expected effects

Projektledaren har tack vare stipendiet från VINNOVA kunnat meritera sig både akademiskt och på andra sätt, bl.a. genom en omfattande ledarskapsutbildning. Det är troligt att den långsiktigt positiva effekten av detta för projektledarens räkning kommer att vara betydande. Projektet har också gagnat FOI, inte bara genom projektledarens stärkta meriter utan även genom att resultat från de exjobb som projektledaren handlett tillsammans med kollegor på KTH kunnat utnyttjas direkt i på FOI pågående verksamhet. Fler gemensamma examensarbeten förväntas genomföras.

Approach and implementation

Under projektets ARKTIS genomförande har projektledaren delat sin tid mellan FOI och Centrum för Autonoma System (CAS) på KTH. På FOI har projektledaren dels bedrivit forskning inom informationshantering och datafusion, dels lett forskningsprojekt gentemot EU och FMV. även på KTH har projektledaren bedrivit forskning inom informationshantering, men då med betydligt större möjlighet att själv välja vilka problemställningar som ska behandlas. Ett resultat av detta är att projektledaren har breddat sitt kompetensområde.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.