Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktiv gruva - för alla

Diarienummer
Koordinator Högskolan Dalarna - Akademin Industri och samhälle
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

I ett pilotprojekt har ett antal begränsade insatser genomförts med syftet att identifiera arbetssätt som kan förväntas var effektiva för att öka intresset för att unga av båda könen skall söka sig till utbildning och anställning i branschen. Målet, att undersöka och planera insatser för genuina förändringar som medför att branschen kommer att stärka sin attraktionskraft har uppnåtts, och ett konsortium har skapats som planerar för konkreta insatser baserade på resultaten.

Långsiktiga effekter som förväntas

En fördjupad kunskap och förståelse har skapats för att öka branschens attraktivitet som arbetsgivare bland unga av båda könen. Simulatorbaserad undervisning satt i relation till underjordspraktik visar nya möjligheter. Förekomsten av en speciell gruvkultur samt i vad mån en sådan kan utgöra en möjlighet eller ett hinder i sammanhanget har varit i fokus. En tydlig bild av säkerhetsarbete och säkerhetskultur har börjat växa fram. Resultaten ger ett avgörande underlag för planering av insatser.

Upplägg och genomförande

Ett konsortium har skapats med gruvföretag, branschorganisationen, kommuner, utbildare, industriforskning och akademin. Ett pilotprojekt har genomförts med syftet att klarlägga centrala frågor för att ge underlag för planering av konkreta insatser för att nå projektmål och syften. Intervjuer har genomförts med ett stort antal aktörer och intressenter i såväl gruvföretag som samhället. Resultaten av insatserna har analyserats i konsortiet och utgör en avgörande utgångspunkt för fortsatt arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01811

Statistik för sidan