Attract (Attraktiva och hållbara livsmiljöer i kallt klimat)

Diarienummer 2014-04287
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 19 965 793 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering (Fullständig ansökan 2014)

Syfte och mål

Vid starten av Attract C förväntades att projektet bl.a. skulle leda till: 1) mer attraktiv och hållbar utformning av utemiljö i kallt klimat med avseende på stadsbyggnads- och dagvattenaspekter; 2) att ingående kunskap om ett flertal produkters marknadspotential har tagits fram; samt 3) att delar av konsortiet via det djupa samarbetet inom Attract har identifierat nya innovativa gemensamma marknadsmöjligheter. Samtliga delmål har uppnåtts, se även bifogad slutrapport.

Resultat och förväntade effekter

Företagen och kommunerna har varit/är huvudansvariga för nyttandegörandearbetet. Sweco Architects har skapat en ny konsultnisch, där de gör affärer av bl.a. resultat från Attract. Tyréns har knoppat av företaget Design Evolution, eftersom de ser stor potential med de resultat som bl.a. har framkommit via Attract. Kommunerna och flera av företagen använder sig av flera av de beslutsstöd, metoder och rekommendationer som har tagits fram inom Attract.

Upplägg och genomförande

Fördelen med ett samarbetsprojekt, där behovsägare (kommuner, företag) samarbetar med forskare för att ta fram resultat, är att behoven utgör grunden för arbetet. Men det innebär även att alla involverade parter måste vara öppna för förändringar under resans gång. Dessa förändringar är en viktig faktor till att Attract blev så pass framgångsrikt. Dvs Attract har stött på både möjligheter och utmaningar som i dialog med Vinnova har lett till förändringar i leveransplanen. Därtill har ytterligare leveranser tillkommit som spin-offer till från början beskrivna huvudleveranser.

Externa länkar

Attracts hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.