Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att skapa akademisk excellens och samhällsnytta genom extern samverkan Vision för KTH

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Research Office
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har fångat upp erfarenheter kring KTHs ´Impact and engagement with society´ som tillsammans med ett internationellt kunskapsutbyte och resultaten från KTH´s RAE2012 utgjort en stabil plattform för att utveckla en övergripande plan för KTHs Impactarbete. Det har varit ett nära samarbete mellan ansvarsområdena forskning och samverkan, vilket bidrar till en helhetssyn att societal och academic impact hänger ihop och stärker varandra. KTH fortsätter efter Impact 2.0 sitt arbete via projektet Impact 3C.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande målet för projektet har uppnåtts genom att en plan för KTHs Impactarbete har tagits fram för vidare förankring i organisationen. Genom projektet har Impact som perspektiv i ledningens mål- och uppföljningsarbete av verksamheten initierats. Projektet har stärkt KTHs internationella kunskapsutbyte kring Impact and engagement with society. Kunskapsutbytet har bidragit till kunskap för KTHs utveckling, men även till andra aktörer kopplat till det svenska universitetssystemet.

Upplägg och genomförande

Styrgrupp, med övergripande ansvar för projektet, har utgjorts av vice rektor för forskning och vice rektor för samverkan. En central projektgrupp har hållit samman projektet och dess framdrift, denna har bestått av fyra personer från verksamheten. Respektive person i denna grupp har haft huvudansvar för ett av de fyra perspektiv som projektet arbetat med, dvs kunskapstriangeln + internationellt kunskapsutbyte. Upplägget har inneburit en stark koppling till högsta ledningen samt en bred kunskapsuppbyggnad och förberedelse för en övergång till linjeverksamheten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-04741

Statistik för sidan