Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att gå in i politiken: kvinnliga företagare som policyentreprenörer i svensk politik, 1990-2008.

Diarienummer
Koordinator Södertörns högskola - Samtidshistoriska institutet
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att undersöka hur kvinnor som driver företag formerar sig, formulerar krav och agerar, på tre olika politiska nivåer: rikspolitiken, kommunalpolitiken och inom intresseorganisationer. Den specifika frågeställningen är: Hur deltar kvinnor i den politiska processen, vilka hinder möter de och på vilka sätt har politiken påverkats och förändrats? Genom att analysera hur företagande kvinnor formerar sig i nätverk, organiserar sig, handlar, och vilken politik det bidrar till, kan vi förklara och förstå vilka konflikter som kan finns kring utformningen av en politik för kvinnor som driver företag.

Långsiktiga effekter som förväntas

De kortsiktiga effekterna handlar om att vi bidrar med ny kunskap om företagandets villkor utifrån ett politiskt och historiskt perspektiv, och vi kan därigenom visa hur kvinnor som driver företag agerar (eller inte agerar) inom en politisk ram och vilka hinder och strukturer de möter. Långsiktiga effekter handlar om att identifiera diskriminerade strukturer och institutionella ramverk inom politiska organisationer, i beslutsprocesser och medier. Genom att visa på och analysera betydelsen av kvinnors deltagande i den politiska processen anser vi oss kunna förbättra förutsättningarna för kvinnor som vill driva företag. Originaliteten och nyhetsvärdet i projektet handlar om kombinationen genus, media, policymaking och beslutsprocesser, vilket kommer att visa på andra betydelsefulla och avgörande villkor för kvinnors företagande än vad som hittills framkommit.

Upplägg och genomförande

Vi använder oss av kvalitativa metoder såsom innehållsanalyser av tidningsmaterial, utredningar, protokoll m.m. Innehållsanalyserna kompletteras med idéanalyser över den förda politiken. I projektet kommer 20 intervjuer att genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01019

Statistik för sidan