Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Detaljerad karaktäriseringen genomfördes före hydrometallurgisk behandling och även det fasta residual materialet från lakningen var karaktäriserad, för att få kunskap om hur mycket och i vilken fas zink återfanns i den fasta fasen. Den hydrometallurgiska studien bestämde effekten av de studerade parametrarna på lakningen av zink och även orenheter. Baserat på resultaten valdes optimala förhållanden för att selektivt laka zink, vilket medförde en hög effektivitet (80%) erhölls med ett laksteg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Karaktäriseringen har visat närvaron av fasen franklinit, där zink återfinns. Det framgick att tre prover var användbara för att återfå zink. Den hydrometallurgiska studien gav information för val av optimala lakförhållanden. Hög temperatur är viktigt för att nå hög effektivitet. 8M NaOH lösning är tillräckligt för de fall där det är önskvärt att återfå zink. Fast-vätskefas kvoten kan minskas till 1/30 medan process bibehåller sin effektivitet.

Upplägg och genomförande

Karaktäriseringen har visa att tre prover är lämpliga för att återfå zink. Då halten zink är mer än 30% är det möjligt att skapa en process för att återfå zink från denna typ av avfall. Ytterligare karaktärisering gav detaljerad information om denna typ av material, vilket kan vara användbart för hänsynstaganden som görs vid design av återvinningsteknik. Alkalisk lakning visade sig vara ett effektivt sätt att återfå zink selektivt från järn och optimala förhållanden för en sådan process bestämdes i detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01410

Statistik för sidan