Återtillverkning av gjutna komponenter genom pågjutning

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Det övergripande syftet med förstudien är att utveckla ett nytt cirkulärt koncept där komplexa gjutna komponenter med bibehållet högt förädlingsvärde kan återtillverkas i många cykler genom pågjutning av nya funktionsskikt.

Förväntade effekter och resultat

En cirkulär affärsmodell enligt detta koncept leder till mindre material- och energianvändning hos gjuteriet samt ökad livslängd och reducerad energianvändning i slutkundens applikationer. Komponentens prestanda och ekonomiska hållbarhet kommer att kunna optimeras med rätt material på rätt plats. På längre sikt kommer konceptet att utgöra en integrerad del i en ny tjänstefierad affärsmodell för återtillverkade gjutna komponenter. Det leder till ökad användning av gjutna komponenter i komplexa applikationer och optimerad resursanvändning i hela värdekedjan.

Planerat upplägg och genomförande

I förstudien deltar två komponentgjuterier och en tillverkare av anläggningar för pappers- och massaindustrin. Konceptet definieras ytterligare utifrån en fördjupad hållbarhetsanalys av strukturella hinder och möjligheter kopplat till tänkbara affärsmodeller.En enkel testgeometri designas och provgjuts i test- och demonstrationsmiljön på RISE SWECAST. Kombinationer av legeringar testas och utvärderas mot kravställning för produkten. Utvidgad konstellation av aktörer, produkter, metodik och kompetenser formuleras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Diarienummer 2019-02459

Statistik för sidan