Återanvända Gjuterisand som betongballast Resurseffektiv Natursand

Diarienummer 2014-01955
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Projektets mål har uppfyllts. Detta var en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna att tillvarata restsand från gjuterier för användning i betong. Den långsiktiga tanken är att minska miljöbelastningen och på så sätt skapa en resurssmart och miljödriven konkurrenskraft.Uppfyllelse: Projektet har visat att många gjuterisander fungerar utmärkt som betongballast och att den producerade betongen får goda egenskaper. Projektet har dessutom visat att miljöbelastningen minskar med ett sådant förfarande och att förfarandet också går att motivera ekonomiskt för såväl gjuteri som betongtillverkare.

Resultat och förväntade effekter

Det fungerar utmärkt att använda överskottssand, bunden med kemiska bindemedel, som finfraktion i betongballast. I de allra flesta fall erhålls en betong med egenskaper som liknar betong tillverkad med "traditionell" ballast. Gjuterisand som bundits med lera (bentonit) ger betong med sämre egenskaper. Miljöbelastningen är normalt lägre när överskottssanden används i betong jämfört med när den deponeras. LCC-beräkningar visar att både gjuterier och betongtillverkare ekonomiskt kan vinna på att sanden används i betong. Verkliga effekter kan förväntas då resultaten spridits.

Upplägg och genomförande

I första skedet gjordes en grundläggande undersökning av både kemiskt bunden och bentonitbunden gjuterisands fysikaliska, mineralogiska och kemiska egenskaper. I andra skedet gjordes betongförsök med inblandning av överskottssand. Parallellt med denna tekniska provning utfördes livscykel- och livskostnadsanalyser på alternativen deponering eller återanvändning som betongballast.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.