Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASSIST - vidArebefordra hållbarhetSdata för InduSTriella förSörjningskedjor

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - juli 2022
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - FFI - juni 2021

Syfte och mål

Industrins samlade behov av relevant, uppdaterad, pålitlig och förstådd hållbarhetsdata fungerar otillfredsställande idag. Det saknas standarder längs och tvärs leverantörskedjorna för hur industriella miljödata kopplar till materiella flöden och för hur data ska beräknas, sammanställas och kommuniceras. Idag krävs mycket manuellt arbete, vilket försvårar styrning och beslut. Förstudien kartlägger situationen för att identifiera vilka väga, komponenter och lösningar som kan bidra till samordning inom och mellan företag i dessa leverantörskedjor.

Förväntade effekter och resultat

Direkta resultat En slutlig teknisk rapport, inklusive sammanfattning och föreslagen handlingsplan En väl genomarbetad handlingsplan i form av ett utkast till ansökan för ett utvecklingsprojekt med ledning av resultaten från denna förstudie Avsikten är att industriparterna ser ett tydligt syfte med ett utvecklings- och implementeringsprojekt. De deltagande organisationerna har efter förstudien uppnått en bättre förståelse för de interna och externa förutsättningarna för en framgångsrik implementering av en effektiv datahantering längs organisationens värdekedjor.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att utföras i 5 arbetspaket (AP). Industripartners kommer att delta i alla AP:n med information, perspektiv och feedback. AP1: Inventering av nuvarande och framtida förväntad praxis (månad 1-4) AP2: Utsiktsanalys av trender i näringslivet och samhället (månad 1-4) AP3: Analys av luckor och utmaningar (månad 4-7) AP4: Syntes och design av lösningsalternativ och handlingsplan (månad 7-9) AP5: Projektledning och kommunikation (månad 1-9)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2022

Diarienummer 2021-02528

Statistik för sidan