ARTEMIS nSafeCer_CrossControl

Diarienummer 2012-01639
Koordinator CROSSCONTROL AKTIEBOLAG - CROSSCONTROL AKTIEBOLAG, Alfta
Bidrag från Vinnova 1 094 846 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Konsortiets mål är uppfyllda, och leverabler har levererats enligt tidplan. Vår känsla är dock att resultaten riskerar att upplevas som ofullständiga och otydliga, samt innebär en för hög kostnad för införande, för att vara direkt applicerbara och höja effektiviteten i utvecklingsprojekt. Våra egna mål är till stor del uppfyllda: vi har fått mycket ny kunskap, varit med om att ta fram och publicerat ny kunskap, fått möjlighet att direkt analysera, studera och förbättra våra egna pågående utvecklingsprojekt, samt interagerat med ledande företag och forskningsinstitut i Europa.

Resultat och förväntade effekter

Vi anser att det är för tidigt att säkert säga något om de förväntade effekterna generellt, d.v.s. ökad effektivitet och minskad kostnad för certifiering. Vi (maximatecc) ser dock några lovande nya arbetssätt för egen del framöver. Ev. påverkan på framtida standarder är också för tidigt att sia om, men har varit ett aktivt arbetspaket i projektet.

Upplägg och genomförande

Ett stort konsortium ger möjligheter till gemensamma resultat på ett sätt som en enskild aktör inte klarar av. Interaktionen med intressanta partners är mycket värdefull. Utmaningar med ett så här stort projekt: * Administrativ overhead * Alltför detaljerad plan alltför tidigt i projektet. * Varje partner har egna mål, risk att problemområden är av intresse för endast en partner, och övriga upplever deltagande som en börda. * Stort projekt = höga ambitioner, men för högt nyhetsvärde på teoretiska resultat ökar risk att resultaten upplevs som akademiska och inte direkt applicerbara.

Externa länkar

SafeCer home page

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.