Arena Research2Business

Diarienummer 2017-05317
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 9 990 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Stärka kommersiell samverkan och öka kontakten mellan näringsliv, samhälle och akademisk forskning. Förändra kulturen och attityden kring denna typ av samarbeten. Stärka bilden av Sverige som ledande i att omvandla forskning till innovation och konkurrenskraft. Stödja samverkansuppgiften med verksamhetsutvecklande aktiviteter. Målsättningen med projektet är att öka kommersialisering av forskning genom existerande näringsliv och genom att nya företag startar. Också att att företags utmaningar blir kända, testas och löses genom samverkan.

Förväntade effekter och resultat

Väsentligt öka näringslivets kommersialisering av forskningsresultat från svenska lärosäten. Nationell kraftsamling och insatser som kompletterar och utvecklar stödjandesystemet för nyttiggörande av forskningsresultat med näringsliv och omgivande samhälle. En årlig mötesplats och konvent som samlar aktuell forskning inom temaområden och matchas mot företag. Etablerad excellent mentorpool baserad på IVAs verksamhet och nätverk. Genom pilotverksamhet och experimenterande i att testa olika aktiviteter skapar vi ett gemensamt lärande och kunskapsutbyte.

Planerat upplägg och genomförande

Huvuddelarna i projektet är en årligt återkommande "Forskargala", en excellent mentorpool och insatser för att utveckla kunskapen, attityder och kulturen som omger kommersialisering. Projektet vill bidra till att öka kommunikationen för området. Projektets aktiviteter strävar till att bli stadigvarande. De ska vara verksamhetsutvecklande för stödjandesystemet i nyttiggörande av forskningsresultat med näringsliv och omgivande samhälle. Insatserna sker på nationell nivå och är en gemensam kraftsamling mellan lärosäten, näringslivet och stödjande aktörer inom området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.