Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 3 383 239 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte, att genom ny kunskap ta fram ett koncept som möjliggör för metallurgisk industri att använda kolinnehållande restmaterial för reduktion av oxidiska material har till stor del uppnåtts. Projektet har lett fram till ny kunskap som visar potentialen att nyttja ett restmaterial, som idag till största del deponeras, för reduktion i smältprocess för återvinning av zink ur slagg. Restmaterialet kan därigenom ersätta en del av det kol som används. Grundläggande studier har lett till publikation av två artiklar och en licentiatsavhandling, samt ett konferensbidrag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat från grundläggande och fullskaliga försök visar potential att använda fragmenteringsrester som reduktionsmaterial i metallurgiska processer. Restmaterial har en betydande andel lättflyktigt material vilket innebär att genererad reduktionsgas behöver nyttjas för reduktion i smältbadet. Genom driftsförsök har potentialen att ersätta en del av det kol som används för reduktion av en oxidisk smälta verifierats. Effekter av potentiell implementering är bland annat en ny marknad för material som deponeras, ökad resursanvändning och minskad användning av primärt kol.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts i samarbete mellan Kuusakoski Sverige AB, Stena Recycling International AB, Boliden Mineral AB och Luleå tekniska universitet. Grundläggande studier för att karaktärisera lågvärdiga fragmenteringsfraktioner med avseende på dess egenskaper och potential som reduktionsmedel har genomförts inom ett doktorandarbete. Planering av driftsförsök inklusive framtagande av material har skett baserat på diskussioner och samarbete i projektgruppen samt resultat från grundläggande studier. Driftsförsök har verifierat grundläggande studier och hypoteser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-03305

Statistik för sidan