Anpassningsbar design - att göra byggnader redo för cirkulär användning och ökad livslängd

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Bidrag från Vinnova 462 500 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Syftet med anpassningsbar design är att öka livslängden för träbyggnader till det maximala i flera livscyk-ler. Projektets första etapp syftar till att identifiera behoven av anpassningsbar design liksom att lista och utvärdera tekniska lösningar. Ett verktyg för att bedöma effekten av anpassningsbar design ur ett hållbar-hetsperspektiv tas också fram. I ett önskat andra steg tillämpas lärdomarna om anpassningsbar design i en fallstudiebyggnad. Miljöpåverkan, ekonomisk och social påverkan kvantifieras och en riktlinje för an-passningsbar design utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer på kort sikt att leda till en kvantifiering av behoven av anpassningsbar design, en över-sikt över tekniska lösningar samt verktyg för att bedöma konceptets hållbarhetspåverkan. I det fortsatta arbetet är tanken att konceptet ska utvecklas och förbättras i en fallstudiebyggnad i Göteborg. På lång sikt möjliggör det optimerade konceptet för anpassningsbar design en kunskapsbank för alla deltagande in-tressenter att vidareutveckla i fler projekt samt en ekonomisk, social och hållbar innovation för den globala marknaden att stärka den svenska industrin med.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet analyserar behov, genomförbarhet samt utvärderingsmetoder för anpassningsbar design i trä-byggnader. Genom individuella intervju och i workshops med intressenter samt genom granskning av aktuell forskning identifieras efterfrågan på anpassningsbar design i byggprocessen. Genomförbarheten utvärderas genom analys av litteratur av befintliga, relevanta projekt samt i diskussion med experter. Valet av metod för bedömning av hållbarhet görs baserat på litteraturöversikt. Indikatorerna väljs utifrån rele-vans och preferenser identifierade från intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Diarienummer 2019-02423

Statistik för sidan