Analytic Imaging Diagnostics Arena

Diarienummer 2017-02447
Koordinator Linköpings universitet - Center for Medical Image Science and Visualization
Bidrag från Vinnova 27 176 500 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Den tekniska nivån inom artificiell intelligens (AI) är idag mycket hög. Möjligheterna för sjukvården är revolutionerande, inte minst inom bilddiagnostik, både i form av högre effektivitet och precision i nuvarande undersökningar, och för att ta fram ny kunskap. Stora utmaningar återstår dock innan dessa möjligheter kan nyttjas i rutinmässig sjukvård. Detta projekt går ut på att skapa en nationell arena för forskning och innovation kring analytisk bilddiagnostik, kallad Analytic Imaging Diagnostics Arena (AIDA), med sikte på storskalig nytta av modern AI i sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten av AIDA-satsningen är att svenska vårdgivare kommer att kunna genomföra djup förnyelse i form av verktyg och arbetssätt, med stor förbättring av vårdkvalitet och produktivitet, till nytta för sina patienter. Stöd för modern AI kommer att gå från teoretisk vision till vardagsteknik, och Sverige kommer att vara världsledande i att omsätta möjligheterna till vårdnytta. Svensk konkurrenskraft stärks i och med att ekosystem av företag får kunniga kravställare på hemmaplan som grund för internationell kommersiell framgång.

Planerat upplägg och genomförande

AIDA kommer att drivas i två huvudsakliga delar. Dels byggs en kärna i form av en permanent miljö på CMIV, Linköpings Universitet, inklusive såväl teknikplattform som tvärvetenskaplig forskning. Dels består AIDA i att parter runt om i landet samlas och nyttjar denna miljö. Dessa yttre delprojekt utgörs av forskargrupper i akademi och företag som utför fokusprojekt kring beslutsstöd inom diagnostik, och därtill läkare som kommer till AIDA för fellowship-projekt. AIDA-kärnan innehåller dessutom projektstöd för att säkerställa effektiva insatser med hög synergi sinsemellan.

Externa länkar

http://medtech4health.se/aida/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.