Analysinstrument för uppföljning av elevers lärprocesser

Diarienummer 2014-03812
Koordinator ME ANALYTICS AB - Uddevalla /Göteborg
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Att utveckla ett instrument för skolans personal så att de kan använda information/data om elevers lärprocesser på ett mer strukturerat sätt för att stödja skolutvecklingen. Instrumentet skulle vara vardagsnära lätt tillgängligt för lärare och elever. Analysinstrumentet skulle rikta sig till ledningsgrupper och beslutande enheter och fungera som ett stöd i utvecklingen av skolors systematiska kvalitetsarbete. Ett revolutionerande analysinstrument har utvecklats för att löpande synliggöra relevant data kring kvaliteten i elevers lärprocesser på en aggregerad nivå.

Resultat och förväntade effekter

Instrumentet är avsett för arbetslag, skolledare och skolförvaltningar som vill göra metaanalyser av verksamhetens utveckling baserad på kvaliteten i elevers lärprocesser. Effekten blir att ledare på alla nivåer: >kan ge bättre och mer adekvat respons, >kan fatta mer adekvata beslut, >snabbare kan vidta åtgärder när icke önskvärda utvecklingstendenser identifieras, >kan ta fram mer adekvata nyckeltal, >kan organisera verksamheten så att de bästa pedagogiska effekterna nås >får underlag som gör det möjligt att analysera och dra slutsatser för att fatta adekvata beslut.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort sett följt ursprunglig tidsplan. Dock har programmerarna behövt vara med tidigare i processen än vad vi ursprungligen bedömde. Detta för att på ett säkrare sätt avgöra vad som är möjligt att utveckla utifrån vårt app-verktyg LoopMe. Vi har även lagt ner extra tid på att säkerställa så att de mest adekvata analysmodellerna använts. Den huvudsakliga programmeringen av analysinstrumentet har därmed skett under perioden april-juni. Analysinstrumentet är nu färdigt att sjösättas hösten 2015.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.