Alternativ til traditionella pesticider i Brasilien

Diarienummer 2013-05523
Koordinator LANTMÄNNEN BIOAGRI AB - Bioagri AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ska ha åstadkommit ett ´proof of concept´, dvs; A. Effekten av produkterna ska bevisas i försök under brasilianska förhållanden . B. Produktegenskaperna (formuleringarna) måste passa brasiliansk industriell teknik och logistik. C. Produktion är nödvändigt att bygga upp i Brasilien. Teknik ska överföras och testas i mindre skala och därför måste anläggningar byggas upp i Brasilien. Projektet anses ha uppfyllt ´proof of concept´ eftersom; effekterna är bevisade; grunden för hur tekniken ska utvecklas är lagd och metoden med mobila Thermoseed-anläggningar accepterad.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet från projektet ligger redan till grund för ett fortsättningsprojekt. Projektet ska vidareutveckla Thermoseed-tekniken till en komplett mobil lastbilsburen behandlingsenhet anpassad till att inrymmas i en container av samma sort som används inom sjöfarten. De i projektet ingående brasilianska parterna är beredd att ingå ett consortialavtal.

Upplägg och genomförande

De svenska projektparterna har utöver projektledning och koordinering fokuserat på utvecklingen av tekniken och de biologiska effekterna av behandlingarna. De brasilianska projektparterna har planerat och startat fältutvärdering av behandlingar, tagit hand om adminsitrativa frågor i Brasilien som rör tillstånd, tillverkning, produktion och godkännanden mm. De har också tillsammans med den tänkta kunden arbetat med frågor om tekniken och förankrat konceptet så att kunden är med också när fortsättningsprojektet som ska utveckla den mobila tekniken startar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.