AKTA - Automation of Kitting, Transport and Assembly

Diarienummer 2016-03322
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 070 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme ­ Spring 2016

Syfte och mål

Projektet kretsade runt följande tre forskningsfrågor: 1) Hur kan en lämplig automationsnivå i materialhantering identifieras för kitting och transport till montering? 2) Vilka teknologier för kognitiv och fysisk automation och vilka verktyg är lämpliga att använda för att göra materialhantering mer effektiv? 3) Hur bör materialflöden planeras, styras och monitoreras för att undvika sub-optimeringar?

Resultat och förväntade effekter

Flera teknologier och system studerades, bland andra ”Robotic Mobile Fulfilment Systems” och ”Robot-Based Compact Storage and Retrieval Systems” för orderplock, olika plockinformationssystem för kitting, samt olika AGV-lösningar för transport. Projektet identifierade hur dessa teknologier och system presterar, med hänsyn tagen till kontext. Vidare beaktades olika nivåer av automation samt även styrning och kontroll över materialflöden baserade på automationslösningar. Kunskapen som genererats kan stödja effektiv tillämpning av automation i materialhantering.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av en konstellation av tre akademiska parter och sex företag. Företagsparterna i projektet arbetade aktivt med projektets fokusområden kring automation i materialhantering och de akademiska parterna genomförde ett flertal studier, vilka resulterade i ett stort antal vetenskapliga artiklar. Studierna genomfördes både i form av fallstudier hos och tillsammans med de deltagande företagen och i form av studier i laboratoriemiljö. Vidare genomfördes flera examensarbeten, vilka genererade ytterligare resultat.

Externa länkar

Projektsida som har använts av projektgruppen. Ej skapad för extern kommunikation, men naturligtvis tillgänglig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.