Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI och psykosocial hälsa på arbetsplatsen

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS, Kista
Bidrag från Vinnova 499 961 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att verka för bättre arbetsrelaterad psykosocial hälsa genom att utveckla förbättrade metoder för att mäta och övervaka hälsan med användning av maskininlärning. Målet är att skapa stöd för arbetsmiljöarbete och förebygga sjukskrivningar, kompetensbrist och minskad produktivitet. I steg 1 har två psykosociala modeller valts ut (KKS och VIP) och datakällor samt tillvägagångssätt för maskininlärning definierats. Inledande kontakter med ytterligare partners har tagits.

Långsiktiga effekter som förväntas

Långsiktiga resultat är verktyg (tjänster/produkter) som ger positiva effekter på arbetsrelaterad psykosocial hälsa och ökade möjligheter till individuell anpassning och inflytande på arbetssituationen. Förundersökningen i steg 1 har gett belägg för att den data som genereras av existerande sociala modeller och verktyg är tillräcklig för att med hjälp av AI-metoder skapa en stabil bas för tjänster och produkter som kan förebygga psykosocial ohälsa genom att tidigt upptäcka tecken på sämre hälsa och föreslå åtgärder.

Upplägg och genomförande

I steg 1 har projektet bestått av fyra AP: 1) behovsanalys; 2) kartläggning/urval av relevanta modeller; 3) kartläggning av datakällor och AI-ansatser; 4) marknadsanalys och förutsättningar för möjliga intressenter. Grundläggande behovsområden och deras relation till psykosociala faktorer har definierats; modellerna KKS och VIP har valts ut; formulärdata har valts som datakälla och en datamängd finns tillgänglig; ett tillvägagångssätt för att bygga AI-modeller finns på plats; marknadsanalysen är inledd och en plan finns för fortsättningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03423

Statistik för sidan