AGERUS PrestationsIndex 2011

Diarienummer
Koordinator AGERUS AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har velat pröva om det vetenskapligt går att fastställa sambandet mellan det av AGERUS framtagna nyckeltalet API (AGERUS PrestationsIndex) och andra väsentliga nyckeltal. Studien har visat att det systematiskt finns ett samband mellan subjektiva skattade villkor för prestation (API) och i första hand registrerad korttidsfrånvaro. Detta har testats såväl på tjänstemän som kollektivanställda, samt inom olika branscher. Vad resultaten vidare visar är att det också finns ett samband mellan API och vissa produktivitetsmått.

Resultat och förväntade effekter

Studien har visat att det systematiskt finns ett samband mellan subjektiva skattade villkor för prestation (API) och i första hand registrerad korttidsfrånvaro. Den förväntade effekten av detta är företagetsledningar, när de blir medvetna om sambanden, kommer att vilja undersöka och förbättra personalens upplevelse av sin arbetssituation i syfte att påverka andra nyckeltal. För att göra detta krävs att de kan använda ett verifierat mått på den subjektiva upplevelsen vilket AGERUS tillhandahåller vilket bör påverka efterfrågan av AGERUS lösningar positivt.

Upplägg och genomförande

I samband med projektstart vände vi oss till relevanta företag som vid enstaka tillfälle eller systematiskt använd mätvärdet API som ett verktyg i sin verksamhet. Totalt i studien har ingått 540 personer fördelat på fyra företag inom två olika branscher, industri och finansiella tjänster.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01083

Statistik för sidan