Agendaprojekt system-av-system

Diarienummer 2014-05923
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Agendaprojektet system-av-system (SoS) syftade till att skapa en grogrund för framgångsrik och högkvalitativ utveckling av SoS i Sverige, och identifiera åtgärder som krävs för att nå dit. Projektet har inventerat nuläge och behov inom industri, samhälle och forskning, samt klarlagt potentialen för gränsöverskridande innovation genom SoS. Detta har sammanställts i ett agendadokument.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudsakliga resultat är agendadokumentet. Den övergripande rekommendation där är att Sverige behöver en världsledande förmåga att snabbt utveckla företroendeingivande SoS. Detta är viktigt då digitaliseringen och nyindustrialiseringen medför stora behov av kompetens inom området. Många av åtgärderna som krävs är inriktade på forskning och utbildning, och där föreslås centrum-av-centra för att koordinera verksamheten över landet. Detta behöver kombineras med samhällsinitiativ och mötesplatser, inkl. flaggskeppsprojekt enligt trippelhelix-modellen.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har bedrivits genom en serie arbetsmöten, där totalt ca 40 personer har deltagit. Syftet med arbetsmötena har varit att kartlägga området, både ur ett industriellt, samhälleligt och forskningsmässigt perspektiv. Detta har kombinerats med studier av forskningslitteraturen för att fastställa den internationella frontlinjen, och med enkäter till svenska universitet, institut och finansiärer, för att få en bild över svensk forskning inom området.

Externa länkar

Webbsida för agendaprojektet system-av-system

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.