Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Agenda för landskapet

Diarienummer
Koordinator METRIA AB - Metria
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Agenda för landskapet ger förutsättningar för att utveckla processer för kontinuerligt ajourhållen högkvalitativ marktäckeinformation, Nationella marktäckedata (NMD), i Sverige och för att säkerställa en långsiktig förvaltning. Uppsatta resultatmål har uppfyllts eller delvis uppfyllts. Användarnas behov/-kravbild är sammanställt, en teknikutvecklingsplan som underlag för en implementeringsplan är utarbetad, möjliga arbetsprocesser mellan myndigheterna är identifierat och ett konsortium är bildat.

Långsiktiga effekter som förväntas

NMD är integrerat i flera användares system och detta projekt lägger grunden för att skapa en ajourhållen NMD, se resultatmål ovan. Projektet förväntas bidra till hållbart nyttjande av ekosystem och dess biologiska mångfald. En karta över Sverige med ständigt aktuell information om landskapet kan användas som ett konkret underlag i t.ex. nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser som rör miljö, samhällsbyggnad och beredskap.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i de delar som planerades enligt ansökan steg 1 varav tre är centrala; kravspecifikation, omvärldsanalyser och metodstudier samt sammanställning av beslutsunderlag och förankring. Tre workshops har genomförts med myndigheter, konsulter och forskningsinstitut för att erhålla underlag inför och förankra kravbild, teknikutvecklingsplan, förvaltningsplan samt för arbetet att bilda ett konsortium. Parallellt har styrgruppsmöten genomförts för beslutsfattande, arbetsmöten för teknisk förankring och möten med användare för förstärkt behovsbild.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03392

Statistik för sidan