Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Additivt tillverkade verktygsdelar för flexibel produktion och optimerade produktegenskaper

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte har varit att stärka konkurrenskraften för den svenska tillverkande industrin genom ökad produktionsflexibilitet inom den svenska verktygsindustrin. Målen för projektet har varit att genom additiv tillverkning möjliggöra ledtidsförkortning vid verktygsframtagning samt ta fram teknik för att göra verktyg med ökad prestanda. Målen har till stor del uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har givit resultat inom: 1. Produktionsflexibilitet genom potential att korta ledtid. 2. Omkonstruktion för ökad tillverkningsbarhet samt förbättrad prestanda. 3. Materialutveckling kopplat till processutveckling. 4. Efterföljande tillverkningssteg. Förväntade effekter på sikt är stärkt konkurrenskraft för svensk verktygsindustri och tillverkande industri som använder avancerade verktyg.

Upplägg och genomförande

Forskningsarbetet har skett genom 5 arbetspaket inom flera olika delar av värdekedjorna parallellt för två olika fallstudier kopplade till varsin demonstratorkomponent. Fallstudie A: Presshärdning av transmissionskomponent. Demonstratorn var en dorn, en del av ett härdverktyg. Fallstudie B: Varmformning av borstålsplåt. Demonstratorn var en verktygsdel med interna strukturer för värmning och kylning. Arbetssättet och uppdelningen av arbetet fungerade bra och var framgångsrikt men krävande gällande samordning och planering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03305

Statistik för sidan