Additiv tillverkning av fordonskomponenter

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Syfte och mål

Att utvärdera den additiva teknologins möjlighet att skapa förutsättningar för användning av nya material och nya beredningsstrategier för framtagning av lättviktskomponenter, med höga krav på produktens egenskaper samt rimliga produktionskostnader.

Resultat och förväntade effekter

För att additiv tillverkning ska kunna konkurrera med dagens tillverkningsmetoder för existerande komponenter inom fordonsindustrin behöver deponeringshastigheten ökas avsevärt och investeringskostnaden minskas. För att detta ska ske behöver processen robustifieras och automatiseras. Detta kräver dock en långsiktig satsning inom processutveckling och reglerteknik. Däremot har additiv tillverkning en värdeadderande egenskap även med dagens mognadsgrad som skulle kunna nyttjas vid nydesign av lättviktskomponenter samt prototypframtagning.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete med Volvo Lastvagnar. Olika fabriceringsscenarior har undersökts utifrån existerande produkter men även nydesign av lättviktskonstruktioner. Laser Metall Deponeringsprocessen som utvecklas på Högskolan Väst har också undersökts utifrån deponeringshastighet på tunna substrat (~2mm). Aktiv kylning har testats för att minska värmepåverkan. Resultat visar dock att höga hastigheter på smältpölen är mest fördelaktiga ur ett termiskt perspektiv. Dock kräver detta en ökad robusthet samt hög automationsgrad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.