Adaptation of innovative particle production technology for environmental manufacturing

Diarienummer
Koordinator Mat4green Tech AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 2 - hösten 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en affärsverksamhet kring framtagning av halvledarmaterial från både primära och sekundära råmaterial med en innovativ partikelproduktionsprocess. Partikelproduktionsprocessen som vi har utvecklat har god synergi med (och kan användas som ett slutsteg i) återvinning av indium från plattskärmar. Målet med projektet är att validera produktionsdata i labb-skala från indium-oxid och indium-tenn-oxid, samt validering av processens noll-CO2 utsläpp.

Förväntade effekter och resultat

I projektet kommer viktig identifierad information verifieras och sen användas i vårt affärsutvecklingsarbete samt förbereda oss för uppskalning av en innovativ produktionsprocess av halvledarmaterial. Resultaten kommer användas för att på sikt lösa indiums råmaterialproblem i försörjningskedjan för Svenska och europeiska företag inom branschen för beläggning av halvledare. Vi kommer stödja utvecklingen för att nå FN:s hållbarhetsmål för 2030 både med vår teknik och vår affärsmodell.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har två huvudsakliga arbetspaket relaterade till produktvalidering och marknadsutveckling: (i) Den innovativa partikelproduktionsprocessens egenskaper och produktionsvolymer kommer utvärderas på labb-skala, resultaten kommer användas för att simulera processens teoretiska produktionskapacitet och använbdas för att designa processen inför uppskalning. (ii) Värdekedjans intressenter kommer vidare kartläggas. Företagets inkomstmodell och marknadsföringsstrategi kommer verifieras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.