ACTsmart

Diarienummer 2018-00254
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Funktion Hälsoprofessioner
Bidrag från Vinnova 255 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla distributionskanaler och affärsmodell för långsiktig drift av ACTsmart; En användarvänlig, responsiv webbapplikation med evidensbaserade ACT-behandlingar för psykologiska problem i somatiken. Det övergripande målet är att skapa finansiell uthållighet och spridning för ACTsmart för att webapplikationen ska kunna användas nationellt och internationellt för att erbjuda bättre vård för den enskilda individen, hantera vårdens resurser optimalt, minska vårdköer och samtidigt vara ett verktyg för att bedriva högkvalitativ forskning.

Förväntade effekter och resultat

En affärsmodell som säkerställer långsiktigt drift av ACTsmart ökar tillgängligheten av evidensbaserade psykologiska behandlingsinsatser, minimerar kostnaden för genomförandet och möjliggör kontinuerlig informationsinhämtning för datadrivna beslutsprocesser och klinisk forskning. För patienter kan detta leda till enklare, snabbare och mer effektiv tillgång till screening och behandling för psykisk ohälsa, förbättrad livskvalitet, funktion och följsamhet till somatisk behandling, samt minskat antal sjukvårdsbesök vilket också är en vinst för samhället i stort.

Planerat upplägg och genomförande

Planen är att under höst- och vårtermin 2018/2019 omforma projektteamet till en drifts-form där arbetet med att nå ut och vidareutveckla ACTsmart på lång sikt kan drivas. Utredning av tänkbara driftsformer, hantering av IP, försäljningskanaler, marknadsstrategi, prismodeller, distribution samt framtida förvaltning. Utöver detta fortsätta utveckling från prototyp för smärtbehandling till produkt med funktionella gränssnitt för behandlare och patienter, samt innehåll till åtminstone tre stora problem för patienter i somatisk vård: smärta, depression och sömnproblem

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.