Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Satsning på flygteknisk forskning för hållbarhet och säkerhet

Publicerad: 19 mars 2024

Vinnova satsar på att stärka flygteknisk forskning för att klara av de utmaningar som flygområdet står inför. Inom Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) görs bland annat en riktad satsning på samarbetsprojekt inom flygteknik mellan industri och lärosäten eller forskningsinstitut.

Flygteknik är en högteknologisk sektor som kräver ständig innovation för att möta kraven på säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Att bygga en stark, nationell flygteknisk kompetens ökar exportmöjligheter och arbetstillfällen inom högkvalificerade områden. 

- Genom att investera i forskning och innovation inom flygteknikområdet kan Sverige och vår flygindustri hålla sig konkurrenskraftig på den globala marknaden, säger Anne Lidgard, Vinnovas ledamot i programrådet för NFFP. 

Sverige har länge haft en stark position inom flygteknik, men de närmaste decennierna står området inför en rad utmaningar. Inte minst omställningen till klimatneutralitet ställer nya, radikala krav på teknisk utveckling. Även osäkerheten i omvärlden och krig i närområdet har en stor påverkan på det flygtekniska området och nästa generations militära flygsystem.  

En stärkt flygteknisk kompetens ökar även vår förmåga att med kraft arbeta mot att utveckla hållbara lösningar. För att ytterligare främja förnybara bränslen, el-, samt vätgasdrift för flyg, finns ett tydligt behov av att bygga och utveckla kompetens för en fossilfri utveckling.

Genom att investera i forskning och innovation kan Sverige och vår flygindustri hålla sig konkurrenskraftig på den globala marknaden.

I en tid av ökande geopolitisk osäkerhet spelar även flygsektorn en avgörande roll för vår nationella säkerhet och försvarsförmåga. En stark nationell kompetens inom flygteknikområdet möjliggör deltagande i internationella samarbetsprojekt och gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser. 

Vinnova satsar 160 miljoner på flygteknisk forskning våren 2024 

Under våren är en utlysning öppen från Vinnova i samarbete med Försvarsmakten med finansiering för Sveriges fortsatta utveckling av flygteknisk forskning och innovation. Syftet med utlysningen är att stärka svensk flygindustris konkurrensförmåga och bidra till den fortsatta uppbyggnaden av svensk flygteknisk forskning, utveckling och innovation inom de områden där mer kompetens behövs.  

- När vi finansierar doktorandprojekt förväntar vi oss att utlysningen ska bidra till att stärka kompetensutveckling och säkra nationell kompetensförsörjning på lång sikt, säger Alma Jacobson, programledare för Nationella flygforskningsprogrammet, NFFP på Vinnova.

Projekten ska genomföras i aktivt samarbete mellan industri och lärosäten eller forskningsinstitut, vilket förväntas bidra till såväl nya som fördjupade befintliga samarbeten för ökad samverkan och kompetensöverföring mellan aktörer samt positionering av svenska aktörer i internationella sammanhang.  

Satsningen förväntas även bidra till att ta avgörande steg mot ett klimatneutralt flygtransportsystem och främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling i linje med Agenda 2030-målen. Givet satsningens tydliga dual-use-fokus, förväntas även projekten bidra till att stärka svensk försvarsförmåga och behovet av ny teknik för att möta framtida hot.   

Fakta om Nationella flygforskningsprogrammet  

Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) är ett regeringsuppdrag som startade 1994. I maj 2023 påbörjades den åttonde etappen. Uppdragets huvudsakliga syfte är att genom ökad samverkan, forskning, innovation och informationsspridning stärka svensk flygindustris konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar inom flygteknikområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med aktörer från svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten. Finansiering sker gemensamt av Vinnova och Försvarsmakten, med syfte att främja civil-militära synergier inom det svenska innovationssystemet.

Relaterat innehåll

Utlysning för projekt som stärker svensk flygteknisk forskning och innovation

Regeringsuppdrag till Vinnova och Försvarsmakten: Nationella flygforskningsprogrammet, NFFP 

Frågor?

Alma Jacobson

Handläggare

+46 8 473 32 30

Senast uppdaterad 20 mars 2024

Statistik för sidan