Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

94 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: 29 juni 2021

Personligt skydd mot fallskador bland äldre, hållbar hantering av dagvatten och samverkan inom matsystemet för ökad kolinlagring i jordbruksmark. Det är några av de samverkansprojekt som Vinnova finansierar inom programmet Utmaningsdriven innovation.

I projekten samarbetar breda konstellationer av företag, offentliga verksamheter, universitet och högskolor, forskningsinstitut och civilsamhället långsiktigt för att möta viktiga samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

12 projekt får finansiering med sammanlagt 94 miljoner kronor för att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Exempel på projekt:

Personligt skydd mot fallskador för att förbättra äldres livskvalitet

Projektet ska bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande hos äldre genom att utveckla innovativa skyddande lösningar som kan förebygga fall-relaterade höftskador. Med tät samverkan med slutanvändare/kunder inom pensionärsorganisation och vård-/äldreomsorg kommer specialister inom materialvetenskap, testutveckling, simulering och sensorteknik designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande lösningar med optimerad prestanda, komfort och prisbild. RISE koordinerar. Akademi, regioner och kommuner, tillverkningsindustri och försäkringsbolag deltar.

 
Öppen plattform för fastighetsautomation

Projektet ska möjliggöra nya typer av digitala tjänster som kan användas i många olika miljöer. Genom att öppna och ”standardisera” plattformar och datamodeller ska installation av datadrivna tjänster i fastigheter bli lika enkelt som att installera en mobilapp på telefonen. RISE koordinerar ett stort konsortium av bygg- och systemaktörer och fastighetsförvaltare.

 
Digitalt- socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling

Projektets vill effektivisera hemtjänsten med hjälp av digitalisering och IoT (sakernas internet), för att kunna styra om till att personalen lägger mer kvalitativ tid på brukaren. För att lösa utmaningen ska projektet metodutveckla den sociala infrastrukturen runt de digitala lösningarna, med brukaren i fokus. Projektet ska leda till helhetslösningar i en kombination av människa, metod och teknik i ett fungerande ekosystem. Vingåkers kommun agerar som koordinator med akademi och systemutvecklare.

 
Ökat deltagande på arbetsmarknaden för medföljande till kompetensinvandring  

Syftet med projektet är att en större andel av de 32 000 personer som kommer till Sverige årligen som medföljande till kompetensinvandring blir självförsörjande och når arbetsmarknaden. På det sättet vill man förbättra de medföljandes situation, öka andelen lyckade kompetensrekryteringar där sju av tio avbryts idag inom ett år, och skapa skatteintäkter. Lösningen som ska utvecklas är en tjänsteinnovation som bygger på arbetsmetodik och ett digitalt verktyg. Auranest Holding AB koordinerar konsortiet där bland annat Arbetsförmedlingen och utbildningsföretag deltar.

 
Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark

Projektet ska leda till ökad implementering och incitament för hållbara åtgärder för dagvattenhantering på kvartersmark genom utveckling av policy och affärsmodeller, hållbarhetsanalyser, upphandlingsstöd, utbildning och kunskapsspridning. RISE är koordinator med ett brett konsortium från akademi, fastighet och kommun.

 
Lokalisering av fiskeredskap

Övergivna eller förlorade fiskeredskap har en betydande negativ inverkan på det marina livet i form av ”spökfiske” och föroreningar genom mikroplast som kan röra sig genom livsmedelskedjan och påverka marin livsmedelsgaranti. Idag finns det varken globala regler för lokalisering av fiskeredskap eller kostnadseffektiv teknik för lokalisering under vattnet. För att minska de miljöskador som uppstår ska projektet utveckla en ny kostnadseffektiv utrustning samt att förbättra IoT-systemet. RISE Acreo är koordinator med totalt 12 aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

 
Lösningar för trygga och inkluderande samtal

Projektet ska utveckla och testa lösningar för trygga och inkluderande samtal i media, för att bidra till att hantera den växande polariseringen i det offentliga samtalet. Ansatsen som ska testas bygger på konstruktiv journalistik-metodik kopplad till digitala verktyg. Projektet vill genom detta öka bredden på de människor som deltar i offentliga samtal. RISE koordinerar med akademi, Mitt I Direkt och Norrmedia i konstellationen.

 
Samverkan inom matsystemet för ökad kolinlagring i jordbruksmark

Svensk Kolinlagring bygger en plattform som bidrar till att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet, bevara och skapa ekosystemtjänster samt förbättra skördar och lönsamhet i svenskt jordbruk. I samverkansprojektet ingår jordbrukare, andra företag inom livsmedelssystemet, forskare, rådgivningsorgan och kompetenser inom mätning, IT och certifiering. Inom projektet tillämpar pilotgårdar kolinlagrande metoder, effekterna av dessa mäts, för att sedan analyseras och modelleras. Med denna kunskap utvecklas en teknisk plattform och olika affärsmodeller för ett kolinlagrande jordbruk testas. MiljöMatematik Malmö AB är koordinator med totalt fem aktörer från akademi och näringsliv.


Ekologisk kompensation och klimatkompensation för biologisk mångfald

Projektet har som målsättning att utveckla en trovärdig, transparent marknadsbaserad handelslösning för ekologisk kompensation och klimatkompensation som gynnar biologisk mångfald. Calluna AB koordinerar i partnerskap med bland annat skogsägare, akademi och kommuner.


Skräddarsydda innovationer för minskade utsläpp och lägre risker för resistensutveckling hos bakterier

Projektet har som mål att utveckla hållbara antimikrobiella produkter med minimal miljöpåverkan och antimikrobiell resistensrisk för sjukvård, till exempel sjukhustextilier och tand- och hörselimplantat, avancerad sårvård och marint vattenbruk. RISE koordinerar ett konsortium med bland annat akademi och kemiindustri.


Verktyg för planering, styrning och prediktion för samordnad och optimal ergonomi och effektivitet

Idag saknas användarvänliga metoder för att samtidigt värdera lösningar från olika perspektiv, såsom effektivitet, belastningsergonomi, organisering av arbetet samt övriga organisatoriska/sociala faktorer. Innovationens mål är att utveckla och sprida ett verktyg med möjlighet att samordna och optimera både ergonomi och effektivitet i företag. RISE IVF är koordinator med totalt 11 aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

 
Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och klimatpositiva samhället

Biokol är en erkänd kolsänka som även har positiva egenskaper för miljön och människors välmående. Projektet ska vidareutveckla pyrolys för bland annat park- och trädgårdsavfall, avloppsslam och tång och beräkna klimatnyttan när dessa restprodukter förädlas till biokol. Kolsänkan detta ger ska beräknas och en transparent och spårbar handel utvecklas. Lunds kommun koordinerar ett brett konsortium av aktörer.

 

Utmaningsdriven innovation

Vinnovas insatser för utmaningsdriven innovation genomgår en utveckling som innebär att nya projekt kommer att finansieras inom de områden som Vinnova arbetet med, istället för genom ett särskilt program. Pågående projekt i steg 2 i det nuvarande programmet får möjlighet till fortsatt finansiering till och med 2023.

Frågor?

Jens von Axelson

Handläggare

Senast uppdaterad 29 juni 2021

Statistik för sidan