Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svenska framgångar i internationell satsning på urban mobilitet

Publicerad: 19 maj 2021

Sverige är starkt representerat i en europeisk satsning på forskning och innovation för hållbar mobilitet i städer. Göteborg, Norrköping och Stockholm är några av de städer som tillsammans med företag, universitet och forskningsinstitutet RISE ger svenskt deltagande i åtta av 15 transnationella projekt. Projekten ska bland annat leda till att urbana ytor nyttjas mer effektivt och att det blir lättare att välja hållbara resor.

– Vi är väldigt glada över att svenska sökanden har lyckats så bra i detta internationella sammanhang. Svenska städer, universitet, institut och företag har centrala roller i mer än hälften av projekten vilket både tyder på att vi har starka aktörer inom detta fält och att det finns mycket kvar att göra för att bidra till en omställning till mer hållbara städer, samhällen och mobilitetssystem, säger Annika Bergendahl, områdesledare på Vinnova.

De svenska parterna delar på drygt 33 miljoner svenska kronor. Finansieringen kommer från Formas, Energimyndigheten och Vinnova.

– Vi har haft ett väldigt bra och givande samarbete mellan myndigheterna genom hela denna process vilket vi tror har gynnat och underlättat för svenska sökande, säger Annika Bergendahl och får medhåll av Maria Alm på Energimyndigheten som samordnar de svenska myndigheterna.

Gemensamt för de åtta projekten med svenskt deltagande är att de fokuserar på hållbar urban mobilitet och tillgänglighet, att de har ett användarcentrerat arbetssätt och att de involverar städer både i Sverige och Europa. Projektens fokus och inriktning skiljer sig däremot åt, och det finns en stor bredd i sammansättningen.

– Det är väldigt roligt att se sammansättningen av projekt som utlysningen har resulterat i. Vi tror och hoppas att de redan under projekttiden kommer generera kunskap och lösningar som snabbt kan komma till användning både i Sverige och Europa. På sikt kan resultaten leda till att ytor i både städer och samhällen kan nyttjas mer effektivt och leda till att det blir lättare för oss alla att göra hållbara val när vi ska resa, säger Annika Bergendahl.

Projekten startar i maj 2021 och kommer att löpa under tre år.

Projekt med svenskt deltagande

  • Två projekt fokuserar på hur förutsättningarna för vissa färdsätt kan förbättras – gångtrafik i WalkUrban, och mikromobilitet (såsom elsparkcyklar) i COCOMO.
  • Två projekt tar sig an frågeställningar som rör stadsrelaterad logistik – Awaken Sleeping Assets undersöker hur infrastruktur och resurser kan nyttjas mer effektivt, och GeoSence undersöker lösningar och acceptans för geofencing (särskilda zoner där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt).
  • Två projekt vill förbättra förutsättningarna att planera för hållbar mobilitet – CATAPULT fokuserar på policys för automatiserade mobilitetslösningar, och TAP for uncertain futures som avser att utveckla förhållningssättet till osäkerhet i planering av hållbar mobilitet.
  • Två projekt handlar om människors beteende – Dynamic Mobility Nudge undersöker hur olika former av data kan nyttjas för att gynna hållbara transportbeteenden, EASIER som med hjälp av en mix av kompetenser ska utveckla användarorienterade verktyg för en mer sömlös vardagsmobilitet.

Om programmet

Projekten har beviljats inom ramen för det internationella samarbetet Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe och programsatsningen ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity.

Detta är den första gemensamma utlysningen inom programmet där Formas, Energimyndigheten och Vinnova finansierar de svenska deltagarna. Energimyndigheten är ansvarig myndighet för att, i nära samverkan med Formas och Vinnova, administrera projektens svenska parter.

Läs mer om satsningen och kommande satsningar inom området samt ta del av information om de beviljade projekten på JPI Urban Europes webbsida.

Frågor?

Annika Bergendahl

Områdesledare Hållbar samhällsbyggnad.

Senast uppdaterad 19 maj 2021

Statistik för sidan