Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drönare för ett säkrare samhälle

Publicerad: 1 december 2020

Drönare som följer blåljuspersonal, släcker skogsbränder, kontrollerar utsläpp från fartyg och bidrar till snabbare återstart av tågtrafik. Det är några av de 15 projekt som finansieras av Vinnova i en satsning på lösningar för ett hållbart och säkrare samhälle med hjälp av drönare.

Satsningen på drönare syftar till att i närtid tillämpa nya lösningar inom olika branscher och områden vars användning kan medföra ett tryggare och säkrare samhälle.

- Nästa steg inom drönarområdet är att gå från experiment till att skapa nytta, något som vi nu ser hända inom ett antal områden. Vi förväntar oss att projekten ska leda till positiva hållbara effekter för både människor och samhälle genom fokus på ökad säkerhet, säger Erik Borälv, ansvarig handläggare för utlysningen på Vinnova.

Projekten handlar exempelvis om att arbetsuppgifter utförs med lägre risk, att tillsyn av djur, natur, miljö och trafik bidrar till bättre kontroll och att man kan observera platser och situationer där tillräcklig översikt idag saknas.

Samtliga projekt kommer under 2021 att medverka i en gemensam aktivitet för att praktiskt demonstrera sina lösningar. Datum och plats för detta bestäms under våren.

Projekt som får finansiering inom Drönare för ett tryggare samhälle

Femton projekt får finansiering under ett år med sammanlagt 17 miljoner kronor. Projekten listas i bokstavsordning och med namn på respektive koordinator:

Automatiserad markstation för akutdrönare, Everdrone AB

Projektet utvecklar teknik för autonoma drönarssystem för samhällsnyttiga applikationer. Inom aktuellt projekt kommer bolag samarbeta kring utvecklandet av en automatiserad markstation. Markstationen är en avgörande komponent för att i framtiden kunna erbjuda ett komplett drönarsystem i form av en prenumerationstjänst (Drones as a Service).

DRONESAFE, Luleå tekniska universitet, Institutionen för rymd- och systemteknik

Projektet utvecklar autonoma drönare, utrustade med gassensorer, för att övervaka nivåer giftiga gaser i dagbrott efter sprängning.

Drönar- och robotbaserat underhåll och reparation av vindkraftverk i otillgänglig miljö, ACC Innovation AB

Projektet tar fram ett nytt koncept med drönare som klarar att lyfta och placera en robot som väger mer än 100 kg för reparation och underhåll på vindkraftverk.

Drönarsystem med bildigenkänning i realtid för effektivare och säkrare bevakning, AMKVO AB

Ett drönarsystem med bildigenkänning i realtid som ska kunna flyga programmerade rutter alternativt flygas manuellt över ett industriområde utanför drönarpilotens sikt för att snabbt kunna uppfatta människor, fordon eller brand.

Drönarunderstödd inspektion av broar, Tyréns AB Stockholm

Detta projekt syftar till att möjliggöra och motivera användandet av drönare vid inspektion av broar genom att föreslå och demonstrera lösningar för hantering och analys av de relativt stora datamängder som en drönarunderstödd inspektionsmetodik innebär.

EDIT 3.0 - Elflyg och Drönare i samhällets, järnvägens och Trafikverkets tjänst: snabb och säker återstart av trafik, OUTFLIGHT AB

Snabbare, säkrare återstart av trafik görs möjlig med samverkan och gemensam, mobilt insamlad lägesbild; exempelvis kring stopp i tågtrafiken som spårspring, (osäkra) person- eller viltpåkörningar, eftersök, haveri, storm, snöskred, behov av röjning, och andra incidenter.

Högkapacitetsdrönare för brandbekämpning, Skogforsk, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en drönare som kan användas för släckning av skogsbränder, speciellt för eftersläckning. Drönaren ska kunna lyfta vatten delautonomt och fjärrstyrt, söka upp brandhärdar i närområdet samt vattenbomba över glöd eller eld.

Inventering av skadad skog med autonom drönare, Katam Technologies AB

Till följd av pågående klimatförändringar kommer skadad skog bli ett allt vanligare och större problem som samhället behöver förhålla sig till. Syftet med projektet är att med hjälp av en experimentell prototyp tillsammans med behovsägare utarbeta säkra och precisa metoder för kartläggning och analyser av farliga träd och skadad, riskfylld skog.

Kontroll av rökgasutsläpp från fartyg med drönare, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

Fartygssektorn är en stor utsläppskälla till svaveldioxid, kväveoxider och partiklar. Målsättningen är att komplettera konventionell ombordbesiktning med drönarmätning av svavelbränslehalt och kväveoxidutsläpp i förbipasserande fartyg.

Radiospaning för eftersök av saknade personer (RASP), Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap

Projektet ska tillsammans med frivilligorganisationer och ansvariga myndigheter demonstrera en radiospaningsmodul som kan monteras på drönare som en del i ett komplett ledningssystem där drönare och eftersökspersonal samverkar.

Realtids-3D för övervakning av riskfyllda förlopp och miljöer, I-CONIC Vision AB

Ett koncept för snabba processer och för att 3D-dokumentera farliga områden och förlopp. Video från drönare processas till 3D-modeller och vidare till automatisk mätning och analys för till exempel avstånd till objekt eller omfattning av areal.

Seacat - riskminimering vid inspektion från havsytan, Göteborgs Universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Noggrann inspektion och övervakning av marina anläggningar innebär stora utmaningar och avsevärda risker. Antalet marina anläggningar ökar hela tiden, och samtidigt ökar kraven på kontroll kopplat till miljö, skydd och säkerhet. Inspektion av marina anläggningar (både över och under ytan) är en nödvändig och integrerad del av anläggningsdrift.

Säkrare arbetsmiljö för rennäringsföretag, Dálvvadis ekonomisk förening

Renskötare arbetar ofta ensamma i svår terräng. En renskötare löper enligt tidigare forskning tre respektive två gånger så stor risk att förolyckas som en byggnadsarbetare respektive lantbruksarbetare. Utmaningen är att skapa uppkoppling och möjligheter att meddela sig och följa en person som befinner sig bortom normal mobiltäckning.

TYRA TrYgghetsResurs Autonom, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Avdelningen för ledningssystem

Projektet TYRA ska utveckla en liten och lätt drönare som, genom att följa polis och räddningstjänst under insats, kompletterar den bildbaserade dokumentationen från blåljuspersonalens personburna kameror. Under projektet utvecklas en prototyp som används för att demonstrera och utvärdera konceptets säkerhetsökande förmågor.

Underwater Drones for Seaweed Farm Monitoring and Sampling, Kungliga tekniska högskolan

Vattenbruk och särskilt algfarmer kan spela en nyckelroll för konsumtion, djurfoder och som källa för biodrivmedel. Produktionen är dock fartygs- och arbetsintensiv med operationer som innebär stora risker för människor. I detta projekt fokuserar man på robotsystem för att tillgodose efterfrågan på inspektions- och övervakningsoperationer, genom en undervattensrobot som inspekterar och tar prover i en algfarm.

Frågor?

Erik Borälv

tf Enhetschef

+46 8 473 32 22

Senast uppdaterad 1 december 2020

Statistik för sidan