Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänsteinnovation i Sverige

På en allt mer komplex internationell marknad blir de affärsmässiga gränserna mellan varor och tjänster allt mindre tydliga. Sverige har en unik position och potential att skapa en internationellt konkurrenskraftig miljö för kompetens kring utveckling av tjänsteerbjudanden.

I dagens och morgondagens marknader är trenden tydlig: den tidigare skarpa gränsen mellan varor och tjänster håller på att suddas ut – vi möter fler och fler konkurrenskraftiga aktörer som ser begreppen vara och tjänst som varandras komplement – i strävan att skapa det bästa erbjudandet. Denna förändring kräver nya färdigheter och kunskaper i tjänsteinnovation för att Sveriges erbjudande från både etablerade och nystartade aktörer ska kunna möta morgondagens tätare och allt mer komplexa internationella konkurrens.

Agendan ser på Sveriges utmaningar inom tjänsteinnovation utifrån fyra perspektiv:

 • kundvärde
 • ledning och organisation
 • processer och affärsmodeller
 • tjänsteerbjudande i system.

Agendans vision för 2030 är att:

 • området för svensk tjänsteinnovation är världsledande
 • utvecklingen präglas av en helhetssyn och en djup förståelse för användarens behov
 • ett effektivt system av plattformar för kunskapsutbyte mellan industri, akademi och offentliga aktörer har inrättats.

De primära insatserna för att visionen för 2030 ska nås är indelade i sex huvudgrupper:

 • etablera mötesplatser för tjänsteinnovation i Sverige, exempelvis ett Forum för tjänsteinnovation 
 • samordna landets kunskapsutveckling kring tjänster, framförallt genom startandet av en tjänsteakademi
 • kunskapsutveckling mellan akademi, institut intermediärer och företag
 • kompetensbehov i företaget, vidareutbildning
 • kompetensförsörjning för framtidens medarbetare
 • internationalisering, exempelvis genom deltagande i internationella FoI-projekt.

I förverkligandet av agendans samlade vision behöver fler aktörer inom näringsliv, akademi, forskningsinstitut och intermediärorganisationer samverka på ett nytt sätt. Var och en av dessa kategorier besitter idag en enorm, ofta oanad, kunskapsbas inom tjänsteinnovation. Därför behövs en samlad plattform och naturlig mötesplats där aktörerna kan mötas och utveckla det svenska erbjudandet.

Läs agendan

Agenda Tjänsteinnovation i Sverige

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan