Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Missions för en hållbar industri

Som en av flera satsningar för en hållbar industri arbetar Vinnova nu med missions – ett arbetssätt som kräver samverkan på djupet. Läs intervjun med Ulf Öhlander som projektleder arbetet tillsammans med Vinnovas missionsteam.

Under hösten 2021 testar Vinnova missions som arbetssätt inom flera områden, bland annat området hållbar industri. Ambitionen är att vi som myndighet ska kunna formulera mål och insatser tillsammans med näringsliv och medborgare.

På vilket sätt är missions ett sätt att nå de globala målen för en hållbar industri?

- Vi ser missions som ett verktyg att kraftsamla och mobilisera aktörer. I vårt missionsarbete har vi valt att utforska inneboende målkonflikter i utvecklingen av en hållbar industri. Syftet är att hitta gemensamma mål att jobba mot - där allas intressen tas om hand.

Arbetsboard med en mängd post it-lappar som beskriver olika mål

Så här såg arbetsboarden ut efter en inledande digital workshop kring målbilder inom hållbar industri, med 15 externa aktörer och 9 kollegor från Vinnova. På denna första workshop fick vi en mängd idéer, inspel och insikter, berättar Ulf. (Post it-lapparna beskriver t.ex. olika målbilder, idéer eller konflikter.)

Vi tror att målkonflikter mellan olika i sig lovvärda mål är ofrånkomliga. Det vi eftersträvar i missionsarbetet är att hitta rätt balans mellan olika intressen och behov. För industrins transformation till hållbarhet finns spännande kontraster mellan resiliens och lokal produktion och effektivitet och globalisering.

Syftet är att hitta ett gemensamt mål där allas intressen tas om hand.

- Till exempel har pandemin synliggjort att våra globala värdekedjor är sårbara och vi ser utveckling av nyindustrialisering i Sverige. Svensk industri har goda förutsättningar att påverka det globala klimatutsläppen – genom export av hållbara produkter och tjänster. Det är ett exempel där man behöver utforska vad som gynnar utvecklingen mot hållbarhet bäst: korta och resilienta värdekedjor för export av hållbara produkter och tjänster – alternativt marknadsnära tillverkning.

Hur har ni valt ut aktörerna och varför är just dessa med?

- I vårt interna team har vi samlat kollegor med olika bakgrunder och kontaktnät och tillsammans har vi jobbat för att få till en mix av externa deltagare. Målet har varit att bjuda in en bredd av representanter från olika delar i värdekedjan inom industrin, men också involvera samhället i form av representanter från regioner, kommuner och medborgare.

Alla har deltagit utifrån sitt perspektiv, vilket har bidragit till att lyfta diskussionen och fånga frågeställningar av systemkaraktär.

Vad ser de externa deltagarna för möjligheter och synergier i att vara med?

- Vi har haft mycket god uppslutning bland dem vi bjudit in. De flesta är nyfikna på arbetssättet. Det innebär ju ett nytt sätt att arbeta med förändring där man tar hänsyn till flera olika målbilder samtidigt.

ingen kan göra allt men alla kan göra något och bidra utifrån sitt perspektiv.

De som deltar ser en möjlighet att påverka och bidra utifrån sitt perspektiv. Vi behöver göra det här tillsammans, ingen kan göra allt men alla kan göra något och bidra utifrån sitt perspektiv.

Vad hoppas ni uppnå och varför är det viktigt?

- Vi hoppas att skapa samsyn och kraftsamla. Vi hoppas initiera en transformation där resiliens och lokalt värdeskapande möter globala hållbarhetsmål. 

Vi behöver allas infallsvinklar. Med missionsarbetet kan vi som oberoende aktör i innovationssystemet driva och nå samsyn – som är för komplex att lösa av en eller några enskilda aktörer. Vi sammanför motstridiga målbilder för att skapa förståelse och lösningar för helheten. Det blir som en kartläggning av den globala transformation som pågår – där mål och lösningar vävs ihop. Olika mål kan motverka varandra. I det här arbetet hjälps vi åt att hitta och lyfta fram de gemensamma målen – och vilken riktning vi vill arbeta i.

Hur har processen gått hittills och hur får jag veta mer?

Vi har haft en inledande digital workshop med 15 externa aktörer och 9 kollegor från Vinnova. På den fick vi en mängd idéer, inspel och insikter. Under hösten 2021 kommer vi att ha ytterligare ett antal workshops med externa deltagare, Eventuellt blir någon av dessa fysiska träffar i och med att restriktionerna släpps och det blir möjligt att ses fler.

Följ utvecklingen här och vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Ulf Öhlander som är vår kontaktperson.

Frågor?

Ulf Öhlander

Handläggare

+46 8 473 30 08

Senast uppdaterad 7 oktober 2021

Statistik för sidan