Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri

I detta erbjudande finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan för hållbar gruv- och metallutvinning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

I erbjudandet kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom gruv- och metallutvinning.

Vem kan söka?

Konsortier av företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer med minst två industriparter/företag och en forskningsaktör. Förstudier kan sökas av en ensam part om den sökande kan påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag.

Hur mycket kan ni söka?

Budget för erbjudandet är 20 miljoner kronor. För förstudier kan max 500 000 kronor sökas och för ett fullskaligt innovationsprojekt max 10 miljoner. För fullskaleprojekt och pilotprojekt är totala stödnivån max 50 procent och för förstudier max 75 procent.

Viktiga datum

 • Vad kan vi finansiera?

  Med detta erbjudande kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom något av följande områden:

  • Prospektering

  • Resurskaraktärisering

  • Gruvbrytning

  • Mineralteknik

  • Återvinning och metallurgi

  • Efterbehandling och miljöprestanda

  • Attraktiva arbetsplatser

  • CSR och samhällsrelationer

  • Jämställdhet och mångfald

  Förstudier kan vara i upp till 6 månader, innovationsprojekt upp till 36 månader och pilotprojekt upp till 18 månader.

  Vad är STRIM?

  Det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri (STRIM) drivs av tre svenska myndigheter: Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande sektor genom att jobba mot följande mål:

  • Världsledande och effektiv forskning, utveckling, innovation och utbildning
  • En hållbar och trygg råvaruförsörjning med ett hållbart nyttjande av landets geologiska potential
  • En väl utvecklad förmåga att agera på den internationella marknaden inom lönsamma nischer med ökat mervärde från produkter
  • Främjande av ett regelverk som är kompatibelt med en växande industri utan nackdelar för den internationella konkurrenskraften samtidigt som ökad resurseffektivitet skapas
  • Stärka de svenska gruvregionerna för att göra dem till innovativa och attraktiva miljöer för investeringar och boende. Här kan samarbete med små och medelstora företag (SMFs) spela en viktig roll
  • Förbättra bilden av gruvsektorn genom att ta ett socialt och miljömässigt ansvar och erbjuda attraktiva arbetsplatser där män och kvinnor gemensamt utvecklar hållbara produktionsprocesser

  Formella krav för ansökan

  Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer bedömas:

  • Projektparterna ska vara juridiska personer.
  • Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
  • För förstudier måste sökande kunna påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag.
  • För fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt ska styrkt åtagande för alla industriparter/företag bifogas.
  • För fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt ska konsortiet bestå av minst två industriparter/företag och en forskningsaktör.
  • För fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt kan max 50 procent av projektets stödberättigande kostnader sökas i bidrag.
  • För förstudier kan max 75 procent av projektets stödberättigande kostnader sökas i bidrag.
  • Ansökan ska innehålla allt som efterfrågas i stycke 9 i utlysningstexten.
  • För bilagorna projektreferat, projektbeskrivning och styrkt åtagande ska befintliga mallar användas.
  • Max projekttid är 6 månader för förstudier, 36 månader för fullskaliga innovationsprojekt och 18 månader för pilotprojekt.
  • Projektet skall adressera minst ett av områdena i STRIMs agenda.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-02079

  Statistik för sidan