Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatanpassning i den byggda miljön

Vårt förändrade klimat med allt värre skyfall, översvämningar, värmeböljor innebär enorma utmaningar. Vi söker nu de som vill bidra med lösningar och innovationer inom klimatanpassning för våra städer och samhällen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Samarbeten som syftar till att utveckla och validera innovativa lösningar för klimatanpassning i byggd miljö; till exempel metoder, processer, affärsmodeller samt skapa förutsättningar för nationell/internationell spridning, implementering och nyttiggörande av projektets resultat.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer som öppnar upp för ett systemövergripande omställningsarbete. Kommuner, regioner, myndigheter, företag, branschorganisationer, ekonomiska föreningar, ideella organisationer, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst tre parter ska medverka i ansökan varav minst en ska vara behovsägare.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens preliminära budget är 50 miljoner kronor för den första utlysningsomgången. Projekt kommer att beviljas en projektbudget mellan 2–5 miljoner kronor per projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område hållbar samhällsbyggnad. Utlysningen är en del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Vinnova och Formas. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka för 2-åriga innovationsprojekt hos Vinnova med möjlighet till fortsatt finansiering och för 4-åriga forskningsprojekt via Formas.

Läs mer om Formas del av satsningen.

En av de stora utmaningarna vi står inför är att anpassa samhället till de klimatförändringar som redan sker och förväntas förvärras med ett förändrat klimat. Dit hör bland annat värmeböljor, med påföljande torka och brand, som ökar risken för dödlighet hos utsatta grupper.

Skyfall som ökar risken för översvämningar och ökade risker för ras, skred och erosion vilket kan få stora konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. Stigande havsnivåer och tillfälliga översvämningar vid stormar är ytterligare exempel.

Till detta tillkommer även de klimatpåverkande utsläppen som ofta är tätt sammankopplade med luftföroreningar och relaterade hälsoaspekter. Det behövs därför innovation och hållbara lösningar för att klimatanpassa städer och samhällens fysiska strukturer och den byggda miljön, inklusive grönytor, dagvatten och V/A infrastruktur.

För en hållbar mark- och vattenanvändning behöver samhället planera och hitta kostnadseffektiva, flexibla metoder för att stärka resiliensen i befintlig och framtida bebyggelse och infrastruktur så att dessa anpassas till föränderliga fysiska förutsättningar.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Friberg

  Utlysningsansvarig

  + 4684733009

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01079

  Statistik för sidan