Utgiven
2018-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2018:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-68-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
54
Författare
Felicia Gustafsson & Andreas Netz - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2014-06313
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering, Tjänster, Internationell samverkan, Om Vinnova

Social innovation har uppmärksammats i en allt högre utsträckning under 2000-talet. Sedan 2015 har programmet Social innovation funnits. För att finna lösningar på olika samhällsproblem krävs nya idéer, metoder och samarbeten vilka inte alltid kommer från de etablerade forsknings- och innovationsstrukturerna inom universitet, näringsliv och myndigheter. Under de senare åren har social innovation uppmärksammats i allt fler länder som en möjlighet att bättre ta tillvara på och nyttja den inneboende innovationskraften som finns i hela samhället.

Som ett led i områdets, Vinnovas och programmets utveckling har vi under 2017 genomfört en inventering av ekosystemet för området social innovation i Sverige, vilket innefattar statliga, privata, akademiska, offentliga, ideella möjliggörare inom området. Inventeringen innefattar en litteratursammanställning samt kartläggning av huvudsyfte och behov hos aktuella och relevanta aktörer. Det arbetet har kompletterats med intervjuer och enkäter till olika aktörer samt en enkät till alla som sökt finansiering inom programmets utlysningar. Målet är att identifiera gap och möjligheter i systemet för att svara på frågan om vilken Vinnovas roll ska vara för att främja och finansiera det sociala innovationssystemet och dess aktörer på bästa sätt. Den ursprungliga tanken var att rapporten enbart skulle användas internt som underlag för vårt utvecklingsarbete. Under arbetets gång har vi insett att även om det fortfarande är huvudsyftet så kan andra aktörer ha nytta av det arbete vi genomfört.

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan