Utgiven
2007-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2007:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-71-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
96
Författare
Eugenia Perez & Patrik Sandgren - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik

Det finns stora förväntningar på att nanovetenskapen och nanotekniken skall skapa nya applikationer och innovationer och där igenom stor tillväxt. Närmare 30 länder har initierat nationella strategier och initiativ för nanoteknisk utveckling. Svensk nanoteknik anses hålla en internationellt sett stark kunskapsmässig position och nanoteknik har pekats ut som ett potentiellt tillväxtområde för svensk industri. Trots det saknar Sverige en strategi för nanoteknisk utveckling. För att utforma en framgångsrik strategi behövs en förståelse för svenska förutsättningar i en internationell kontext.

Vinnova har bland annat till uppgift att identifiera behov och utveckla effektiva innovationssystem. Idag finns ingen samlad beskrivning av det innovationssystem i Sverige som kan relatera till nanoteknik. Syftet med denna studie är att bidra till en sådan beskrivning och således öka Vinnovas och Sveriges kännedom om nanotekniken ur ett innovationssystemsperspektiv.

For English version see/för engelsk version se "Nanotechnology in Sweden" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:03).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1124 kB)