Utgiven
2011-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2011:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
56
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-01479
Ämne
Miljö och energi, Transport

Vinnova satsar på utveckling av nya lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan i framtidens hållbara samhälle. Smarta elnät, cykelvänliga städer, miljövänlig sjöfart och produkter som ersätter kol och olja är bara några av de idéer som kan bli verklighet genom de projekt som Vinnova finansierar. Vinnova satsar 150 miljoner kronor i programmet Miljöinnovationer på forsknings- och utvecklingsprojekt som ska bidra till ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan. Totalt 42 projekt finansieras inom programmet som pågår fram till 2014.

I Sverige såväl som i andra länder finns en allt större medvetenhet om att samhällsutvecklingen inte får ske på bekostnad av kommande generationers möjligheter till försörjning och god livskvalitet. Stora globala utmaningar är klimat, energisäkerhet, övergödning, gifter, emissioner till luft från transporter, värme/kyla- och elproduktion, brist på rent vatten, förlust av biologisk mångfald och förlust av odlingsbar mark. För att nå uppsatta miljömål utan att äventyra välfärd till en växande befolkning kommer utveckling och implementering av ny teknik också fortsättningsvis att vara mycket betydelsefullt.

Syftet med programmet Miljöinnovationer är att skapa möjligheter att införa ny miljöanpassad teknik som bidrar till hållbar produktion och konsumtion samt hållbara transporter. Tekniken ska samtidigt bidra till ekonomiskt värdeskapande och kunskapsuppbyggnad i Sverige. Resultaten ska skapa nya affärsmöjligheter samt bidra till att förnya etablerad industri och teknik i Sverige.

I denna projektkatalog presenteras projekten med en kort projektbeskrivning.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1095 kB)