Utgiven
2009-september
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2009:18
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-77-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
166
Författare
Vinnova
Pris
233 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-01612
Ämne
Hälsa, Internationell samverkan, Forsknings- och innovationsmiljöer

Vinnova fick i december 2006 ett regeringsuppdrag att genomföra en jämförande internationell studie inom områdena läkemedel, bioteknik och medicinteknik för att belysa det svenska innovationssystemets internationella konkurrensförutsättningar ur ett innovationssystemperspektiv.

Studien presenterar de centrala aktörerna i det svenska innovationssystemets omfattning och position i internationell jämförelse. Den ger oss också kunskap om trender, initiativ och satsningar i andra länder och regioner. Utöver detta redovisas jämförande fallstudier som belyser det svenska innovationssystemets konkurrensförutsättningar.

Föreliggande rapport är uppdragets slutredovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Dessutom har uppdraget delrapporterats vid tre tidigare tillfällen. Resultaten från uppdraget finns delvis presenterade i föreliggande rapport och delvis i de underliggande 25-tal studier som genomförts inom ramen för projektet. Projektet medfinansierades under 2007 av Läkemedelsindustriföreningen, Naturvetareförbundet, Sveriges Ingenjörer, och Farmacevtförbundet.

Sammanfattningsvis visar studien att det finns utmärkta grundläggande förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik till nytta för näringsliv och samhälle i Sverige. Samtidigt krävs åtgärder för att främja områdets långsiktiga konkurrenskraft.